Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Γεωτρητικός Εξοπλισμός

Το Τμήμα διαθέτει το δικό του διατρητικό στόλο για σκοπούς ανόρυξης γεωτεχνικών, ερευνητικών και υδρευτικών γεωτρήσεων. Προς το σκοπό αυτό διατηρεί τον πιο κάτω διατρητικό εξοπλισμό:
1. δύο (2) γεωτρύπανα ανόρυξης γεωτρήσεων περιστροφικού τύπου
2. ένα (1) γεωτρύπανο ανόρυξης γεωτρήσεων κρουστικού τύπου
3. δύο (2) δειγματοληπτικά γεωτρύπανα
4. ένα (1) συνεργείο δοκιμαστικών αντλήσεων
5. ένα (1) αεροσυμπιεστή   Γεωτρύπανο ανόρυξης γεωτρήσεων
   περιστροφικού τύπου

   Γεωτρύπανο ανόρυξης γεωτρήσεων
   κρουστικού τύπου

   Δειγματοληπτικό γεωτρύπανο


   Συνεργείο δοκιμαστικών αντλήσεων

   Αεροσυμπιεστής

   Στα πιο κάτω link μπορείτε να βρείτε τις ετήσιες εκθέσεις των εργοταξίων για το 2015 – 2019.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΓΕ Εργοτάξια Έκθεση 2018.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΓΕ Εργοτάξια Έκθεση 2017.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΓΕ Εργοτάξια έκθεση 2016.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΓΕ Εργοτάξια Έκθεση 2015.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΓΕ Εργοτάξια Έκθεση 2019.pdf


Back To Top