Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Eκπόνηση γεωλογικής επισκόπησης


Σύμφωνα με τον περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο του 2013 (Ν.140(Ι)/2013), για την εκπόνηση γεωλογικής επισκόπησης απαιτείται σχετική άδεια, που χορηγείται από τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, μετά την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το πιο κάτω πρότυπο. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μόνο από πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο ενασχόλησής τους την εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων, σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κ.Δ.Π. 568/2014. Στην αίτηση περιγράφεται η τεχνική και επιστημονική κατάρτιση του αιτητή, το είδος της αιτούμενης γεωλογικής επισκόπησης, τα γεωγραφικά όρια διεξαγωγής της, ο σκοπός για τον οποίο θα εκτελεστεί, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και τα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης  (σύμφωνα με τον περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο του 2013, Ν.140(Ι)/2013)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο αίτησης για ανανέωση άδειας εκπόνησης γεωλογικής επισκόπησης (περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο του 2013, Ν.140(Ι)/2013)
Back To Top