Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους ΔΕΝ υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του ΝόμουΑρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
13.25.003.014.004
Ανανέωση της συντήρησης των υδρογεωλογικών λογισμικών
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
20/02/2014

13.25.002.015.003
Ανόρυξη Γεωτρήσεων
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
29/05/2014

13.25.002.014.012
Επιδιόρθωση/αντικατάσταση υδρογεωλογικού εξοπλισμού
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
25/11/2014

13.25.003.015.001
Προμήθεια βιομηχανικών αερίων και υγρού Αζώτου
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
04/03/2015

13.25.003.012.002
Ανανέωση της συντήρησης υδρογεωλογικών λογισμικών
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
06/03/2015

13.25.003.015.003
Προμήθεια υπαίθριου πολυμέτρου για ταυτόχρονη μέτρηση pH ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλυμένου οξυγόνου και θερμοκρασίας σε νερό
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
24/03/2015

13.25.002.015.001
The supply and commissioning of an Isotopic Water Analyzer
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
12/06/2015

13.25.002.015.004
Προμηήθεια Σωλήνων Θωράκισης Γεωτρήσεων
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
17/06/2015

13.25.002.015.005
Διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων για ίνες αμιάντου σε φίλτρα δειγματοληψιών ατμοσφαιρικού αέρα και σε δείγματα εδάφους / πετρομάτων
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
14/08/2015

13.25.002.015.007
Eπιδιόρθωση / αντικατάσταση υδρογεωλογικού εξοπλισμού
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
11/11/2015

13.25.003.016.001
Eτήσια προμήθεια βιομηχανικών αερίων
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
07/03/2016

13.25.002.016.004
Επιδιόρθωση και ανακατασκευή αερόσφυρων
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
16/03/2016

13.25.002.016.001
Προμήθεια Φασματοσκόπιου
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
03/05/2016

13.25.002.016.005
Προμήθεια διατρητικού εξοπλισμού
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
16/05/2016

13.25.003.016.003
Προμήθεια lnclinometer Casing
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
12/05/2016

13.25.002.016.003
Προμήθεια Συστήματος Δοκιμής Πενετρομέτρησης CPT
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
12/05/2016

13.25.002.016.008
Προμήθεια Σωλήνων Θωράκισης
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
03/06/2016

13.25.002.016.006
Διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων για ίνες αμιάντου σε φίλτρα δειγματοληψιών ατμοσφαιρικού αέρα
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
06/06/2016

13.25.003.016.007
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του σεισμολογικού συστήματος του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
08/06/2016

13.25.003.016.005
Επιδιόρθωση/Αντικατάσταση υδρογεωλογικού εξοπλισμού
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
22/06/2016

13.25.002.016.009
Προμήθεια ενός περιθλασίμετρου ακτίνων -X
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
22/07/2016

13.25.003.016.006
Προμήθεια κολώνων χρωματογραφικού διαχωρισμού
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
05/10/2016

13.25.003.016.008
Προμήθεια αυτόματου δειγματολείπτη
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
11/10/2016

13.25.003.016.011
Εκπαίδευση προσωπικού του Τμηματος Γεωλογικής Επισκόπησης σε θέματα υδρογονανθράκων
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
19/10/2016

13.25.003.016.012
Αναβάθμιση Φασματοσκόπιου
Διαπραγμάτευση
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
14/11/2016

13.25.003.017.003
Εκπόνηση χημικών αναλύσεων
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
21/02/2017

13.25.003.017.001
Προμήθεια Διατριτικού Αφρού
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
03/03/2017

13.25.003.017.002
Ετήσια Προμήθεια Βιομηχανικών Αερίων
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
30/03/2017

13.25.002.017.003
Προμήθεια Σωλήνων Θωράκισης.
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
04/04/2017

13.25.003.017.005
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παραγωγής νερού
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
03/05/2017

13.25.002.017.002
Ανόρυξη Γεωτρήσεων
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
24/05/2017

13.25.003.017.007
Προμήθεια Κρίσιμων Υλικών, Χημικών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Χημείου
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
06/06/2017

13.25.002.017.007
Προμήθεια Διατρητικού Εξοπλισμού
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
08/06/2017

13.25.003.017.011
Προμήθεια Σωλήνων Θωράκισης
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
03/10/2017

13.25.002.017.008
Προμήθεια υδρογεωλογικού εξοπλισμού
Ανοικτή
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
26/10/2017

13.25.003.018.001
Προμήθεια Σωλήνων Κλισιομέτρησης
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
01/03/2018

13.25.003.018.008
Εκπόνηση χημικών αναλύσεων
Συνοπτική
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
13/03/2018

13.25.002.018.002
Ανόρυξη γεωτρήσεων
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
11/04/2018

13.25.002.018.004
προμήθεια σωλήνων θωράκισης γεωτρήσεων
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
24/04/2018

13.007.001.006_2
Ενοικίαση μηχανήματος Forklift
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
16/05/2018

13.25.002.018.006
Εργαστηριακές Αναλύσεις για ίνες Αμιάντου
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
29/05/2018

13.07.001.006/2
Επικάλυψη αμιαντούχων υλικών
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
14/06/2018

13.25.002.018.007
Προμήθεια Διατριτικού Εξοπλισμού
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
15/06/2018

13.007.001.006_2
Ενοικίαση μηχανήματος Forklift
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
14/09/2018

13.25.002.018.009
Προμήθεια ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
22/10/2018

13.007.001.006.3
Ενοικίαση τηλεσκοπικού μηχανήματος
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
01/11/2018

13.25.002.018.019
Επικάλυψη αμιαντούχων υλικών
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
20/11/2018

13.25.002.018.010
Εκπόνηση στρατηγικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
23/11/2018

13.25.002.018.011
Προμήθεια πετροφυσικού λογισμικού
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
23/11/2018

13.25.003.019.003
Ετήσια Προμήθεια βιομηχανικών αερίων
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
04/03/2019

13.25.003.019.002
Προμήθεια ενός πολωτικού μικροσκοπίου
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
07/03/2019

13.25.003.019.004
Εκπόνηση χημικών αναλύσεων επιφανειακού νερού
απευθείας ανάθεση
χαμηλότερη τιμή
12/03/2019

13.25.002.019.001
Προμήθεια πλαστικών σωλήνων θωράκισης
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
28/03/2019

13.25.002.019.003
Ανόρυξη Γεωτρήσεων
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
11/04/2019

13.25.002.019.004
Προμήθεια διατρητικού εξοπλισμού
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
15/04/2019

13.25.002.019.005
Εργαστηριακές αναλύσεις για ίνες αμιάντου
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
27/06/2019

13.25.003.019.009
Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας σε 5 φορτηγά
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
10/07/2019

13.25.003.019.005
Προμήθεια κρίσιμων υλικών, χημ. αντιδραστηρίων και αναλώσιμων χημείου
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
19/07/2019

13.25.003.019.010
Προμήθεια workstation
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
29/07/2019

13.25.003.019.13
Προμήθεια σεισμολογικού εξοπλισμού
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
05/09/2019

13.25.003.019.12
Αντικατάσταση και προμήθεια υδρογεωλογικού εξοπλισμού
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
08/10/2019

13.25.003.019.16
Προμήθεια παλετών
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
25/10/2019

13.25.003.019.19
Προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικής οθόνης
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
01/11/2019

13.25.002.019.006
Εκπόνηση στρατηγικής μελέτης 2021-2050
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
21/11/2019

13.25.003.020.002
Ετήσια Προμήθεια βιομηχανικών αερίων
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
21/02/2020

13.25.003.020.001
Εκπόνηση χημικών αναλύσεων επιφανειακού νερού
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
05/03/2020

13.25.003.020.004
Προμήθεια κρίσιμων υλικών, χημ. αντιδραστηρίων και αναλώσιμων χημείου
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
27/03/2020

13.25.002.020.005
Προμήθεια διατρητικού εξοπλισμού
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
19/05/2020

13.25.002.020.007
Εργαστηριακές Αναλύσεις για ίνες Αμιάντου
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
25/06/2020

13.25.003.020.007
Εκπόνηση στρατηγικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
01/07/2020

13.25.003.020.010
Κατασκευή υπόγειου αποδέκτη/δεξαμένης
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
07/07/2020

13.25.002.020.002
Προμήθεια συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
07/07/2020

13.25.003.020.009
Αντικατάσταση Υδρογεωλογικού Εξοπλισμού
Συνοπτική
Χαμηλότερη τιμή
13/07/2020

13.25.002.020.008
Εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού έργων....του μεταλλείου Αγροκηπιάς
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
09/09/2020

13.25.003.020.012
Συντήρηση Υδρογεωλογικού Εξοπλισμού
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
02/10/2020

13.25.003.020.013
Προμήθεια πετρογραφικού μικροσκοπίου
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
19/10/2020

13.25.003.021.006
Εκπόνηση υδρολογικής μελέτης στο μεταλλείο ΜΕΜΙ
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
13/04/2021

13.25.003.021.001
Αναθεώρηση του συστήματος διαχείρησης κινδύνου του Τ.Γ.Ε
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
19/04/2021

13.25.002.021.005
Προμήθεια περονοφόρου οχήματος
Ανοιχτή
χαμηλότερη τιμή
28/04/2021

13.25.002.021.005
Προμήθεια πρώτης ύλης για παρασκευή διατρητικού αφρού
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
21/05/2021

13.25.002.021.006
Προμήθεια διατρητικού εξοπλισμού
ανοιχτή
χαμηλότερη τιμή
31/05/2021

13.25.003.021.014
Αντικατάσταση/Αναβάθμιση υδρογεωλογικού εξοπλισμού
διαπραγμάτευση
χαμηλότερη τιμή
06/07/2021

13.25.003.021.010
Provision down-the-hole and crosshole system
διαπραγμάτευση
χαμηλότερη τιμή
06/07/2021

13.25.003.021.015
Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Ζ σε φορτηγό
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
11/08/2021

13.25.002.021.009
Εργαστηριακές αναλύσεις για ίνες αμιάντου
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
23/08/2021

13.25.003.021.019
Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για την κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
23/09/2021

13.25.003.021.020
Συντήρηση υδρογεωλογικού εξοπλισμού
Διαπραγμάτευση
χαμηλότερη τιμή
14/10/2021

13.25.002.021.010
Απομάκρυνση εξορυκτικών αποβλήτων
Ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
02/12/2021

13.25.003.022.003
Προμήθεια μεταλλικών σωλήνων θωράκισης
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
25/02/2022

13.25.003.022.001
Ετήσια Προμήθεια βιομηχανικών αερίων
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
16/03/2022

13.25.003.022.006
Προμήθεια ενός εξυπηρετητή (server)
Συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
12/04/2022

13.25.003.022.007
Μεταφορά υλικών επιχωμάτωσης του μεταλλείου της Λίμνης
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
12/04/2022

13.25.003.022.008
Μεταφορά υλικών επιχωμάτωσης του μεταλλείου της Λίμνης
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
12/04/2022

13.25.003.022.002
Προμήθεια κρίσιμων υλικών, χημ. αντιδραστηρίων και αναλώσιμων χημείου
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
29/04/2022

13.25.003.022.010
Συντήρηση Υδρογεωλογικού Εξοπλισμού
διαπραγμάτευση
χαμηλότερη τιμή
08/06/2022

13.25.003.022.012
Εκπόνηση σχεδιασμού έργων....του πάρκου Αμιάντου
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
22/06/2022

13.25.002.022.006
Προμήθεια διατρητικού εξοπλισμού
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
27/06/2022

13.25.002.022.003
Προμήθεια ενός φασματοσκόπιου φθορισμού
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
07/07/2022

13.25.002.022.005
Κατασκευή δύο πτερυγότοιχων στο παλαιό μεταλλείο Αμιάντου
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
08/07/2022

13.25.002.022.007
Διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων για ίνες αμιάντου
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
30/08/2022

13.25.002.002.001
Υπηρεσίες Σύμβουλου Μηχανικού
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
29/03/2023

13.25.002.002.002
Κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων στον Αμίαντο
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
19/05/2023

13.25.002.002.007
Πιλοτική αποκατάσταση του μεταλλείου Κοκκινοπεζούλας
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
24/10/2023

13.25.002.002.008
Ανάπλαση κοινοτικού πάρκου Αμιάντου
ανοικτή
χαμηλότερη τιμή
06/11/2023

13.25.003.002.008
Ενοικίαση δύο forklift
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
10/05/2023

13.25.003.002.009
Διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων για ίνες αμιάντου
Διαπραγμάτευση
χαμηλότερη τιμή
10/07/2024

13.25.003.002.011
Επιχωμάτωση / Κάλυψη αμιαντούχων υλικών
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
10/08/2024

13.25.003.002.017
Υπηρεσίες συμβούλου για εκπαίδευση δειγματολήπτη
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
10/08/2024

13.25.003.002.017
Ενοικίαση δύο forklift
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
10/05/2023

13.25.003.002.018
Επιχωμάτωση / Κάλυψη αμιαντούχων υλικών
συνοπτική
χαμηλότερη τιμή
16/11/2023Αρχείο


Back To Top