Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Προβληματικά Εδάφη


Προβληματικά εδάφη: πρόκειται για εδάφη τα οποία παρουσιάζουν πιο συχνά ή πιο έντονα φαινόμενα καθιζήσεων. Τρεις μεγάλες κατηγορίες τέτοιων εδαφών είναι: τα διογκούμενα εδάφη (όπως μάργες και άργιλοι), οι παράκτιες, χαλαρές και οργανικές προσχώσεις και οι τεχνητές επιχωματώσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίδεται στα διογκούμενα εδάφη όπου καλύπτουν μεγάλο ποσοστό του εδάφους. Πρόκειται για τις μάργες, κυρίως των γεωλογικών σχηματισμών Λευκωσίας και Λευκάρων και τις μπεντονιτικές αργίλους των γεωλογικών σχηματισμών Κανναβιού, Μονής και Μαμωνιών. Τα εδάφη αυτά διακρίνονται από ψηλή πλαστικότητα και ανάλογη δυνητικότητα διόγκωσης – συρρίκνωσης που επηρεάζουν όλες τις υπερκείμενες κατασκευές.


Φωτογραφία από ψηλά στην περιοχή εμφάνισης των καρστικών φαινομένων στο Πέρα Χωριό-Νήσου
Τεχνικογεωλογικά προβλήματα: Είναι πλέον παραδεκτό, ότι σε πολλές περιπτώσεις η αποτυχία ενός τεχνικού έργου οφείλεται σε εσφαλμένη εκτίμηση των συνθηκών θεμελίωσης, κυρίως λόγω έλλειψης επαρκών γεωλογικών στοιχείων και ως εκ τούτου, μη γνώσης της συμπεριφοράς του υπεδάφους. Με βάση το είδος των προβλημάτων, τα αίτια, το είδος των εδαφών και το είδος των τεχνικών έργων που επηρεάζονται υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες προβλημάτων: αστοχίες πρανών- κατολισθήσεις, καταρρεύσεις βράχων, προβλήματα καρστικών μορφών στο έδαφος (καταβόθρες κ.λ.π.), αστάθειες μπαζών, καθιζήσεις θεμελίων, ρευστοποίηση άμμου. Τα έργα που συνήθως επηρεάζονται από τεχνικογεωλογικά προβλήματα είναι οι δρόμοι και οι κατοικίες. Ο κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης τους βασίζεται στην αρχή της πρόληψης. Δηλαδή, η αποφυγή διατάραξης της ευστάθειας των στρωμάτων με κατάλληλο σχεδιασμό των έργων που θα στηριχθεί σε λεπτομερείς γεωλογικές/γεωτεχνικές έρευνες. Η γνώση του εδάφους αποτελεί βασική προϋπόθεση για διασφάλιση της ευστάθειας των τεχνικών έργων. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται πάντοτε η έγκαιρη εκτέλεση επαρκούς και αξιόπιστης έρευνας για την μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς του εδάφους, πάνω ή μέσα στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί ένα τεχνικό έργο. Η έρευνα για τα τεχνικά έργα ονομάζεται τεχνικογεωλογική ή γεωτεχνική και περιλαμβάνει την επιτόπια και την εργαστηριακή έρευνα. Οι έρευνες αυτές είναι αναγκαίες ακόμη και μετά την εμφάνιση προβλημάτων για τη σταθεροποίηση της επηρεασμένης περιοχής με την επιλογή των αποτελεσματικότερων σταθεροποιητικών μέτρων.


Οι επιπτώσεις των τεχνικογεωλογικών προβλημάτων του
εδάφους στα υπερκείμενα έργα.

Τυπική κατολίσθηση σε προβληματικά αργιλικά εδάφη


Back To Top