Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ορυκτοί Πόροι

Οι ορυκτοί πόροι αποτελούν ένα από τους βασικούς πόρους που συμβάλουν στην ανάπτυξη και ευημερία της Κύπρου. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων με βασικούς τομείς δραστηριότητας την έρευνα, την αειφόρο και ορθολογική ανάπτυξη και την αξιοποίηση και διαχείριση των ορυκτών πόρων της Κύπρου (μεταλλικών και βιομηχανικών ορυκτών). Οι εργασίες αυτές εκτελούνται μέσα στα όρια ενός ισορροπημένου και αποδεκτού περιβαλλοντικού πλαισίου και ακολουθούν μια σταθερή και εξελικτική πορεία προς την αειφόρο λατομική και μεταλλευτική ανάπτυξη. Παράλληλα, το Τμήμα ασχολείται με την έρευνα, εκπονώντας ερευνητικά προγράμματα, όπως είναι η ανάκτηση δευτερευόντων ορυκτών από τα μεταλλεύματα και μπάζα των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων, ο χαρακτηρισμός των δομικών και διακοσμητικών λίθων της Κύπρου και η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων μεικτών θειούχων. Επιπρόσθετα το Τμήμα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα για ορυκτούς πόρους, που έχουν ως στόχο την εναρμόνιση των δεδομένων για τους ορυκτούς πόρους και διάθεσης των δεδομένων αυτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και την χάραξη πολιτικής όσον αφορά τη χρήση γης για ανάπτυξη ορυκτών πόρων.

Η Κύπρος διαθέτει τόσο μεταλλικά όσο και αμέταλλα (βιομηχανικά) ορυκτά. Τα μεταλλικά ορυκτά (χρωμίτης και θειούχα μεταλλεύματα) καθώς ο αμίαντος και τα θραυστά αδρανή υλικά από διαβάση σχετίζονται με τα πετρώματα του Οφιόλιθου του Τροόδους, ενώ τα βιομηχανικά ορυκτά (γύψος, θραυστά αδρανή υλικά από ασβεστόλιθο και ασβεστολιθικό ψαμμίτη, άργιλος, μπεντονίτης, κρητίδα, μάργα, πέτρα δόμησης και διακόσμησης και φυσικές χρωστικές) σχετίζονται με τα υπερκείμενα ιζηματογενή πετρώματα. Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η καταγραφή/απογραφή των ορυκτών πόρων της Κύπρου επιτυγχάνονται με συστηματικές γεωλογικές και κοιτασματολογικές έρευνες, που διεξάγονται τα τελευταία 65 χρόνια από τον Τμήμα. Τα αποτελέσματά τους δημιούργησαν ένα σημαντικό αρχείο πληροφοριών και δεδομένων, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς με νέα στοιχεία. Η διαχείριση των ορυκτών πόρων, από πλευράς κράτους, αποτελεί μια πολυκλαδική δραστηριότητα.

Πυρηνοληπτική έρευνα για ογκόλιθους


Πυρηνοληπτική έρευνα για κοιτάσματα ούμπρας
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, μεταξύ άλλων, αξιολογεί αιτήσεις που κατατίθενται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως από ενδιαφερόμενους και αφορούν, είτε στην παραχώρηση νέων πολεοδομικών αδειών για δημιουργία νέων λατομικών μονάδων, είτε στην ανανέωση υφιστάμενων αδειών. Ετοιμάζει τις σχετικές εκθέσεις λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζητουμένων υλικών, όσο και διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Παράλληλα, το Τμήμα εξετάζει αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίες υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μεταλλείων, για παραχώρηση ερευνητικών αδειών για σκοπούς ανεύρεσης ορυκτών πόρων. Στα πλαίσια αυτά ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις λαμβάνοντας υπ’ όψη τα γεωλογικά χαρακτηριστικά των προς εξερεύνηση περιοχών αλλά επίσης τις διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους.


Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων
Μεταλλείο Αμιάντου
Παραγωγή και Επιτήρηση της Αγοράς για τα Αδρανή Υλικά
Ερευνητικά Προγράμματα σε εξέλιξη
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Ταξινόμηση των Πόρων (UNFC)Back To Top