Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Άρθρα - Δημοσιεύματα


Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 01/03/2022 Quantifying Evapotranspiration and Drainage Losses in a Semi-Arid Nectarine (Prunus persica var. nucipersica) Field with a Dynamic Crop Coefficient (Kc) Derived from Leaf Area Index Measurements
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 24/03/2021 Seismic Waveform Data from Greece and Cyprus: Integration, Archival, and Open Access (published in Seismological Research Letters)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 13/11/2020 Hybrid imaging spectroscopy approaches for open pit mining, Applications for virtual mine face geology
 
- 03/11/2020 Ο κίνδυνος που διατρέχει η Κύπρος από τσουνάμι
 
- 01/04/2020 Η σεισμική δραστηριότητα της Κύπρου για το έτος 2019 (Δημοσίευση 2020)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 01/03/2019 Η σεισμική δραστηριότητα της Κύπρου για το έτος 2018 (Δημοσίευση 2019)
 
- 01/01/2019 Nitrogen sources and denitrification potential of Cyprus aquifers, through isotopic investigation on nitrates (Δημοσίευση 2019)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 01/04/2018 Η σεισμική δραστηριότητα της Κύπρου για το έτος 2017 (Δημοσίευση 2018)
 
- 01/03/2018 Η τεχνολογία και οι νέες δυνατότητες του σεισμολογικού δικτύου του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης (Δημοσίευση 2018)
 
- 01/01/2018 Η ποιοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων της Κύπρου. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/118 ΕΚ (Δημοσίευση 2018)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 09/11/2017 Ο κίνδυνος από Τσουνάμι στην Κύπρο (Δημοσίευση 2017)
 
- 09/11/2017 Γεωλογικές ενδείξεις για Τσουνάμι στην Κύπρο (Δημοσίευση 2017)
 
- 27/06/2017 Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης στη Βραδιά του Ερευνητή 2017 (Δημοσίευση 2017)
 
- 01/04/2017 Η σεισμική δραστηριότητα της Κύπρου για το έτος 2016 (Δημοσίευση 2017)
 
- 27/03/2017 Εφαρμογή Οδηγίας για την προστασία των νερών από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Αποτελέσματα τετραετίας 2012-2015 (Δημοσίευση 2017)
 
- 01/01/2017 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ MANN-KENDALL, ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Δημοσίευση 2017)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 01/04/2016 Η σεισμική δραστηριότητα της Κύπρου για το έτος 2015 (Δημοσίευση 2016)
 
- 27/03/2016 Η εφαρμογή της τηλεπισκόπησης και η αξιοποίηση της στο πεδίο παρακολούθησης των γεωκινδύνων (Δημοσίευση 2016)
 
- 01/01/2016 Εφαρμογή Οδηγίας για την προστασία των νερών από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Αποτελέσματα τετραετίας 2012-2015 (Δημοσίευση 2016)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 01/06/2015 Case Study: The New Seismic Network of the Republic of Cyprus (Δημοσίευση 2015)
 
- 01/04/2015 Η σεισμική δραστηριότητα της Κύπρου για το έτος 2014 (Δημοσίευση 2015)
 
- 28/03/2015 Δίκτυο πληροφοριών για τους ορυκτούς πόρους της Ευρώπης (Minerals Intelligence Network for Europe) (Δημοσίευση 2015)
 
- 28/03/2015 Διαπίστευση Χημικών Εργαστηρίων – Εμπειρίες, Προκλήσεις και Οφέλη (Δημοσίευση 2015)
 
- 27/03/2015 Ανασκαφή Αγίας Νάπας (Δημοσίευση 2015)
 
- 27/03/2015 Διαχρονική διάβρωση της ακτογραμμής Αίτια, συνέπειες και τρόποι αντιμετώπισής της (Δημοσίευση 2015)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 01/09/2014 CONCENTRATION AND DISTRIBUTION OF ARSENIC, CADMIUM, LEAD AND MERCURY IN THE GROUNDWATER BODIES OF CYPRUS (Δημοσίευση 2014)
 
- 01/04/2014 Οι σεισμοί της Κύπρου κατά το 2013 (Δημοσίευση 2014)
 
- 28/03/2014 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ (Δημοσίευση 2014)
 
- 28/03/2014 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Δημοσίευση 2014)
 
- 27/03/2014 Τα φαιοχώματα και οι χρήσεις τους (Δημοσίευση 2014)
 
- 27/03/2014 Η Iοντική Xρωματογραφία ως Mέθοδος Aξιολόγησης της Γεωχημικής Σύστασης των Εδαφών της Κύπρου (Δημοσίευση 2014)
 
- 01/01/2014 Σεισμοί: Μύθοι και Αλήθειες (Δημοσίευση 2014)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 01/04/2013 Οι σεισμοί της Κύπρου κατά το 2012 (Δημοσίευση 2013)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
- 01/10/2012 Σεισμοί - Συχνές ερωτήσεις (Δημοσίευση 2012)
 
- 01/04/2012 Οι σεισμοί της Κύπρου κατά το 2011 (Δημοσίευση 2012)
 
- 01/02/2012 Ο Σεισμός που κατέστρεψε το Κούριο (Δημοσιεύση 2012)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2011[</font>]2011
- 01/04/2011 Oλος ο πλανήτης επηρεάστηκε από το σεισμό της Ιαπωνίας (Δημοσίευση 2011)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2005[</font>]2005
- 01/01/2005 Διερεύνηση του καθεστώτος της υπόγειας ροής σε διερρηγμένα πετρώματα με αξιολόγηση ενοργανων δεδομένων σενεχούς παρατηρησης: Οφιολιθικό Σύμπλεγμα Τροόδους (Δημοσίευση 2005)
 

Back To Top