Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Βιβλιοθήκη

      Η οργάνωση της βιβλιοθήκης του Τμήματος ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2009, με την απόσπαση ειδικού βιβλιοθηκονόμου από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Βιβλία, εκθέσεις, περιοδικά, γεωλογικοί χάρτες και διδακτορικές διατριβές, σε σχέση με τη γεωλογία γενικά αλλά και τη γεωλογία της Κύπρου καταλογογραφούνται με τη χρήση του συστήματος καταγραφής Dewey, στη βάση δεδομένων βιβλιοθήκης ΑΒΕΚΤ. Μέχρι τώρα, έχει εγγραφεί στο σύστημα και ταξιθετηθεί πέραν του ενός δεύτερου από τους 8000 και πλέον τόμους. Οι εγγραφές αυτές είναι ήδη προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα http://opac.government.libraries.gov.cy/. Η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε 52 κυπριακές βιβλιοθήκες και επιτρέπει την αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά, όπως βιβλιοθήκη, συγγραφέα ή τίτλο.

      Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/4/ΕΚ, που εφαρμόστηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2005, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Σύμβαση UN / ECE (Aarhus) για πρόσβαση στην πληροφόρηση, συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, η οποία υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1998. Η ευρωπαϊκή οδηγία σε σχέση με τον πολίτη, προβλέπει την εύκολη πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Το Τμήμα σε μια προσπάθεια για την εκπλήρωση αυτής της διάταξης, εργάζεται για να καταστήσει τη βιβλιοθήκη του Τμήματος ως πολύτιμο ερευνητικό εργαλείο τόσο για τους πολίτες όσο και το προσωπικό του.

      Η βιβλιοθήκη του Τμήματος βρίσκεται στον 9ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Τμήμα και λειτουργεί από τις 7:30πμ μέχρι τις 2:00 μμ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 357 22409290.


Back To Top