Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Όραμα/Αποστολή/Αρμοδιότητες

1. ΟΡΑΜΑ

Όραμα του Τμήματος Δασών είναι η διατήρηση των δασών στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση και η επίτευξη του μέγιστου περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού οφέλους το οποίο θα είναι ισορροπημένο, θα στηρίζεται στην αρχή της αειφορίας και θα ικανοποιεί τις προσδοκίες της κοινωνίας.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Τμήματος Δασών είναι η προστασία και η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών, καθώς και η βελτίωση του πράσινου με την:


  · Ανάπτυξη και εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής και Νομοθεσίας
  · Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, την κλιματική αλλαγή και άλλους παράγοντες
  · Ενίσχυση των προστατευτικών λειτουργιών των δασών
  · Προστασία της βιοποικιλότητας
  · Προώθηση της δασικής αναψυχής
  · Παραγωγή δασικών προϊόντων  3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δασών περιλαμβάνουν:

  · Τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των κρατικών δασών,
  · Τη διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη των ιδιωτικών δασών στη Δημοκρατία,
  · Την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος,
  · Την εφαρμογή της δασικής νομοθεσία και την έκδοση σχετικών αδειών,
  · Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του Κοινοτικού Κεκτημένου σε σχέση με τα δάση,
  · Την ετοιμασία και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων για τα κρατικά δάση,
  · Το σχεδιασμό και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών,
  · Τη ρύθμιση της εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας συμπεριλαμβανομένων των καυσόξυλων στην Κύπρο.

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων