Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Κανονισμός για τη Ξυλεία

Κανονισμός για την ξυλεία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά1 (ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία) προβλέπει τη θέσπιση μη νομοθετικών μέτρων από την Επιτροπή με στόχο την ενιαία εφαρμογή του. Η Επιτροπή εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό που καθορίζει τις λεπτομερείς απαιτήσεις και τη διαδικασία για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης2, καθώς και εκτελεστικό κανονισμό περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων που πρέπει να διενεργούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στους οργανισμούς παρακολούθησης.
Σχετικά Αρχεία:

Εκτελεστικός κανονισμός (εε) αρ 607_2012.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 765.06Kb)
Κανονισμός (εε) αρ 995_2010.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 898.02Kb)
363_2012.pdf Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (εε) αρ. 363_2012.pdf
Το αρχείο 363_2012.pdf (Μέγεθος: 802.02Kb)
Κατάλογος οργανισμών παρακολούθησης.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 324.67Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων