Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Α. Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Τμήματος Δασών. Οι σημαντικότεροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που αξιοποιούνται από το Τμήμα Δασών είναι το Πρόγραμμα LIFE+, τα Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τα Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κ.α. Μέσω των εν λόγω χρηματοδοτικών μηχανισμών, επιδιώκεται η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Τμήματος με την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Τμήματος. Τα πλείστα έργα που υλοποιούνται, στοχεύουν στην προστασία και αποκατάσταση απειλούμενων ειδών και οικοσυστημάτων, στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών δασικής αναψυχής και οικοτουρισμού, στην περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση και γενικότερα στην αειφορική διαχείριση των δασών μας. Τα σημαντικότερα έργα που υλοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:

Έργα LIFE +

1. Έργο JUNIPERCY:

Το Έργο αποσκοπούσε στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* (Ενδημικά Δάση Αοράτου) στην Κύπρο. Είχε προϋπολογισμό €1.183.922 και υλοποιήθηκε από την 1/1/2012 μέχρι τις 30/6/2015. Αφορούσε κυρίως δράσεις αποκατάστασης και προστασίας του οικοτόπου 9560*, συμπεριλαμβανομένων της χαρτογράφησης, περιγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του.

Ιστοσελίδα: http://www.junipercy.org.cy/index.php?lang=el

2. Έργο OROKLINI

Το έργο είχε ως στόχο τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης και οικολογικής σταθερότητας του υγροβιότοπου και τη διαχείριση των διαφόρων απειλών που αντιμετωπίζει η λίμνη της Ορόκλινης, ως ενδιαίτημα των αγρίων πτηνών της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Είχε προϋπολογισμό €797.070 και υλοποιήθηκε από 1/1/2012 μέχρι 1/1/2015. Αφορούσε δράσεις προστασίας, δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων και δράσεις παρακολούθησης.

Ιστοσελίδα: http://www.orokliniproject.org/el/home

3. Έργο Ριζοελιά:

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των δυο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας, «*5220-Θαμνώνες με Ziziphus» και «*1520-Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia)» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς. Έχει προϋπολογισμό €766.746 και υλοποιείται από 1/9/2014 μέχρι 28/2/2017. Αφορά δράσεις οριοθέτησης και περίφραξης του τύπου οικοτόπου *1520, στον έλεγχο των ανταγωνιστικών ειδών Acacia saligna, Pinus pinea, Eucalyptus spp. και αποκατάσταση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου.

Ιστοσελίδα: http://www.life-rizoelia.eu

4. Έργο LIFE FOR BIRDS:

    Το έργο υλοποιείται στο δασικό τμήμα τριών περιοχών Natura 2000: Κάβο Γκρέκο, Κόσιη - Παλλουρόκαμπος και Σταυροβούνι – Ποταμός Παναγίας Στάζουσας. Έχει προϋπολογισμό €978.718 και υλοποιείται από 1/10/2014 μέχρι 31/12/2017. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: α) η υλοποίηση μέτρων διατήρησης τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τις οικολογικές συνθήκες για έντεκα (11) είδη πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας των Πουλιών στις περιοχές που προαναφέρθηκαν, β) η διαφώτιση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας των πουλιών και γ) η υιοθέτηση μιας ολιστικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων που θα ευνοεί μεταξύ άλλων και τα πουλιά.

    Ιστοσελίδα: http://www.lifeforbirds.eu/index.php/en/partners


     5. Έργο PLANT.NET CY:

     Το έργο αποσκοπούσε στη Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση των Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας Arabis kennedyae, Astragalus macrocarpus, Centaurea akamantis, Ophrys kotschyi, Cedrus brevifolia forests, Scrub and low forest vegetation of Quercus alnifolia. Είχε προϋπολογισμό €1.550.297 και υλοποιήθηκε από 1/1/2010 μέχρι 1/7/2013. Αφορούσε δράσεις εγκατάστασης, παρακολούθησης, προστασίας και διαχείρισης ενός δικτύου πέντε Μικρο-αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ) και συλλογή και αποθήκευση σπερμάτων των υπό μελέτη ειδών για την εκτός τόπου διατήρησή τους.

     Ιστοσελίδα: http://www.ncu.org.cy/plantnet/lang1/index.html

   6. Έργο ICOSTACY:

   Το Έργο αποσκοπούσε στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 24 απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας της Κύπρου (19 χειροπτέρων, 3 ερπετών και 2 εντόμων). Είχε προϋπολογισμό €1.241.007 και υλοποιήθηκε από 1/10/2010 μέχρι 31/3/2014. Αφορούσε δράσεις αποκατάστασης, δημιουργίας και ενίσχυσης μικροενδιαιτημάτων, φύτευση καρποφόρων δέντρων, έλεγχο ξενικών ειδών, γενετική ανάλυση και εκτός τόπου διατήρηση ειδών.

   Ιστοσελίδα:http://www.moa.gov.cy/moa/icostacy/icostacy.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

   7. Έργο LIFE KEDROS

   Το έργο με τίτλο «Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος» (Ακρωνύμιο: LIFE-KEDROS, LIFE15 NAT/CY/000850) αποσκοπεί στη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διατήρησης του ενδημικού οικοτόπου 9590*, δηλαδή των δασών κέδρου Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae), στη μοναδική περιοχή που απαντά ο οικοτόπος εντός του Δάσους Πάφου. Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την 31η Αυγούστου 2020.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.413.304, εκ των οποίων €968.330 (~68,6% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού) χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης, τόσο εντός (in situ) όσο και εκτός (ex situ) των φυσικών ορίων εξάπλωσης του οικοτόπου.

   Ιστοσελίδα: http://life-kedros.eu/

   7. Έργο ΑgrOassis

   “ Τo έργο ΑgrOassis θα αναδείξει πιλοτικά, διάφορες ωφέλιμες γεωργικές πρακτικές που στοχεύουν σε
   αντικατάσταση σημερινών ενεργοβόρων πρακτικών που μειώνουν τη γονιμότητα και συντείνουν στη
   διάβρωση από τον άνεμο και την βροχή, οδηγώντας στην ερημοποίηση. Οι πρακτικές θα συμβαλουν στη
   διατήρηση της υγρασίας του εδάφους, συνεισφέροντας σε γονιμότερο έδαφος και καλύτερη απόδοση. Η
   πρόταση μας πιστεύουμε ότι θα υποβοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τις πρωτοβουλίες που ήδη παίρνει το
   κράτος μας στον τομέα της αντιμετώπισης της ξηρασίας και των ακραίων καιρικών φαινομένων ως
   αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

   Tο όλο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στην Κύπρο και την Ελλάδα. Θα συντονίζει το Ινστιτούτο Γεωργικών
   Ερευνών από την Κύπρο με το Ίδρυμα Λαόνα ως υπεύθυνο για την εφαρμογή του. Αναμένεται να
   συμμετέχουν ως εταίροι τα Τμήματα Γεωργίας, Δασών και Περιβάλλοντος, με την Διαχειριστική Αρχή του
   ΠΑΑ και τον ΚΟΑΠ ως ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Στο έργο συμμετέχουν επίσης το Ανοιχτό
   Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ερευνητικό Κέντρο KES RESEARCH CENTRE. Οι συνεργάτες του έργου στην
   Ελλάδα είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

   Το έργο βασίζεται σε τρεις κύριες δράσεις υλοποίησης για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας στα
   γεωργικά οικοσυστήματα:
   -Την εισαγωγή φυτοφρακτών
   -Τη μειωμένη κατεργασία του εδάφους
   -Την παραγωγή κομπόστας από πράσινα απορρίμματα”

   Διαβάστε περισσότερα

  Β. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007 – 2013

   1. i4WALKer:

    Το έργο αφορούσε τη συνεργασία του Τμήματος Δασών, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Κρήτης) και της Περιφερειακής Ενότητας Χίου από την Ελλάδα. Το Έργο αποσκοπούσε στον Εμπλουτισμό Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε δασικές περιοχές. Είχε προϋπολογισμό €740.000 και υλοποιήθηκε από 13/5/2011 μέχρι 13/5/2013.

    Ιστοσελίδα:http://www.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_projects&view=item&id=11&Itemid=3

     2. ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α
    Το έργο αφορούσε τη συνεργασία μεταξύ δύο ορεινών περιοχών της Κρήτης και της Κύπρου (Όρη ΖΑΚΡΟΥ & ΤΡΟΟΔΟΣ) με σκοπό (α) την ανάδειξη και προστασία των μοναδικών γεώτοπων που διαθέτουν και (β) την αξιοποίησή τους με ήπιο τρόπο (γεωτουρισμός) και με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στα πλαίσια του έργου έχει επιτευχθεί η δημιουργία του Γεωπάρκου του Τροόδους. Είχε προϋπολογισμό €1.032.000 και υλοποιήθηκε από 10/5/2011 μέχρι 1/5/2013.

    Ιστοσελίδα:http://www.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_projects&view=item&id=15&Itemid=3


     3. ΓΥΠΑΣ:

    Το Έργο ΓΥΠΑΣ αποσκοπούσε στην ενίσχυση του εξαιρετικά μειωμένου πληθυσμού του Γύπα στην Κύπρο με πουλιά από την Κρήτη, ώστε ο πληθυσμός στην Κύπρο να ανακάμψει. Είχε προϋπολογισμό €710.988 και υλοποιήθηκε από 1/9/2011 μέχρι 31/1/2014. Στα πλαίσια του έργου κατασκευάστηκε στην Κύπρο ένας κλωβός φιλοξενίας στο Λιμνάτη, επεκτάθηκε ένας υπάρχοντας κλωβός στον Αη Γιάννη της Πάφου και κατασκευάστηκαν δύο νέες ταΐστρες για τους γύπες. Στην Κρήτη δημιουργήθηκε ένα κέντρο αποκατάστασης γυπών για την επανένταξή τους στη φύση.

    Ιστοσελίδα: http://www.gypas.org/


     4. ΔΙΑ.ΠΕΡ.ΕΚ.:Διασυνοριακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
    Το Τμήμα Δασών συμμετείχε ως Κύριος Δικαιούχος, σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιάς και το Δήμο Κισσάμου Κρήτης. Στο υπό αναφορά έργο, εντάσσεται η κατασκευή νέου κτιρίου, προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας για την ενημέρωση και συνεχή πληροφόρηση του κοινού σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Είχε προϋπολογισμό €940.000 και υλοποιήθηκε από 1/1/2007 μέχρι 30/11/2013.
  Ιστοσελίδα:http://www.athalassapark.eu/cgibin/hweb?-A=5&-V=theproject

  Γ. Ίδρυμα MAVA

    1. Έργο CARE-MEDIFLORA:

    Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης απειλούμενων φυτικών ειδών της Μεσογείου. Έχει προϋπολογισμό €1.911.975 και υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι το Δεκέμβριο του 2018. Υλοποιείται από 7 φορείς σε 6 νησιά της Μεσογείου με κύριο στόχο τις κοινές δράσεις για «εντός τόπου» και «εκτός τόπου» διατήρηση σπάνιων και απειλούμενων φυτικών ειδών συμβάλλοντας έτσι: α) στην ανάπτυξη συνεργασιών με σχετικούς φορείς σε κάθε νησί, β) στην ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων και του ευρύτερου κοινού, γ) στην ενίσχυση δικτύων και πρωτοβουλιών σε Μεσογειακό επίπεδο και δ) στη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και ειδικών τεχνικών για την εντός και εκτός του φυσικού περιβάλλοντος διατήρηση της φυσικής ποικιλότητας στη Μεσόγειο.

  Δ. Έργα INTERREG Ε. Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και άλλες δράσεις προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας


  Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

  Φόρμα Υποβολής Παραπόνων