Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Θεσμοθετημένα Σώματα

Α. Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα

Με βάση τον περί Δασών Νόμο του 2012 (Ν. 25(Ι)/2012), και συγκεκριμένα το άρθρο 5 αυτού, καθιδρύεται Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο και/ή τον Υπουργό και/ή τον Διευθυντή και/ή την Επιτροπή Επέκτασης των Δασών, αναλόγως της περίπτωσης, σε δασικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν:

 • την κήρυξη κρατικών δασών,
 • την κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών και δασικών πάρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15,
 • την κήρυξη δασικών μνημείων και φυσικών μικρο-αποθεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16,
 • την κήρυξη κοινοτικών δασών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26,
 • την κήρυξη μέρους κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17,
 • την υιοθέτηση και τροποποίηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, και
 • οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων, τα οποία δύναται να παραπεμφθούν στο εν λόγω Σώμα από τον Υπουργό ή τον Διευθυντή ή να εγερθούν από το ίδιο το Σώμα αυτεπάγγελτα.

Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
 • τον Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο,
 • τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή εκπρόσωπό του,
 • τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του,
 • τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του,
 • τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας ή εκπρόσωπό του,
 • ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου,
 • ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου,
 • ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων,
 • ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το Σύνδεσμο Δασοπόνων Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου,
 • ένα (1) μέλος που διορίζεται από τον Υπουργό για περίοδο πέντε (5) ετών, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις και εμπειρία στη δασοπονία,
 • ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου,
 • έναν (1) υπάλληλο του Τμήματος Δασών, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων σε αυτό, που υποδεικνύεται από τον Κλάδο Δασικών Υπαλλήλων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.,
 • μέλη ισάριθμα με τις εκάστοτε εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις, κάθε μία (1) από τις οποίες υποδεικνύει ένα τέτοιο μέλος, και
 • ένα (1) μέλος που ανήκει σε εξειδικευμένο σωματείο ή σύνδεσμο, το οποίο επιλέγεται από τον Διευθυντή για περίοδο δύο (2) ετών.

Κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος το οποίο επηρεάζει άλλο τμήμα, υπηρεσία, φορέα ή αρχή τοπικής διοίκησης, το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, καλεί έναν (1) εκπρόσωπο αυτού του τμήματος, υπηρεσίας, φορέα ή αρχής τοπικής διοίκησης για να εκφράσει τις απόψεις του. Ο εκπρόσωπος αυτός δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Β. Επιτροπή Επέκτασης των Δασών.

Επίσης με βάση το άρθρο 11 του Νόμου, και για σκοπούς διατύπωσης προτάσεων για την κήρυξη ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ως κρατικό δάσος, καθιδρύεται Επιτροπή Επέκτασης των Δασών, η οποία είναι εξαμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 • τον Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο,
 • τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του,
 • τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του,
 • τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του,
 • τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του, και
 • τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, ή εκπρόσωπό του.

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων