Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αποστολή
Όραμα του Τμήματος είναι να καταστεί πραγματική ρυθμιστική αρχή που αναβαθμίζει το περιβάλλον και ταυτόχρονα στοχεύει στη διασφάλιση του φυσικού κεφαλαίου και της αειφόρου ανάπτυξης.

Αποστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση του, και η ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης των πολιτών προς όφελος της δημόσιας υγείας, της ποιότητας ζωής, και της βιοποικιλότητας τόσο για τη σημερινή κοινωνία όσο και τις μελλοντικές γενιές.

Η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται μέσα από την ορθολογική διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων, την εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων, τον έλεγχο της ρύπανσης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την ανάσχεση των κινδύνων απώλειας ειδών και οικοτόπων, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην δημιουργία πράσινης οικονομίας.

Βασικές Επιδιώξεις της Τριετίας 2016 – 2018
- Υλοποίηση σχεδίων και έργων με την ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον.
- Εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 αποσκοπώντας στην αποτελεσματική προστασία του Δικτύου.
- Προώθηση της αδειοδότηση όλων των εγκαταστάσεων οι οποίες διαθέτουν υγρά απόβλητα ώστε να προστατευθεί τόσο το έδαφος, όσο και τα επιφανειακά νερά της Κύπρου.
- Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου εγκαταστάσεων ορθολογιστικής διαχείρισης αποβλήτων και εγκαθίδρυση συστημάτων διαλογής στην πηγή.
- Μετριασμού υλοποίηση δράσεων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
- Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος.

Αξίες
Ως τεχνοκράτες λειτουργοί θεωρούμε ότι οι στόχοι μας δένουν με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού κεκτημένου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας και έχουν ως απώτερο σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη την οποία και επιδιώκουμε. Η επιδίωξη των στόχων μας πραγματοποιείται από τους Λειτουργούς του Τμήματος πάντοτε σύμφωνα με τις διαχρονικές αξίες που δηλώνονται πιο κάτω και οι οποίες με επαγγελματική επάρκεια διέπουν το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Δημοσιοποίηση Αξιών στο Τμήμα Περιβάλλοντος
Οι αξίες μας υπάρχουν και είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της κουλτούρας που η διεύθυνση προσπαθεί να δημιουργήσει σε ένα οργανισμό. Αυτές μπορούν είτε να δημιουργηθούν σκόπιμα είτε να εκδηλωθούν από μόνες τους. Ανεξάρτητα από το πώς αναπτύσσονται πάντα υπάρχουν βασικές λειτουργικές αξίες. Ο δικός μας οργανισμός τις διατυπώνει επίσημα και έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία.
Όταν οι αξίες δημοσιεύονται, αυτές μπορούν να επαναληφθούν, να αναγνωριστούν και να επιβραβευτούν με θετικά αποτελέσματα. Θα δούμε και άλλες δράσεις που θα τις ενισχύουν τους επόμενους μήνες και στα προσεχή χρόνια. Να θυμόσαστε ότι:
Οι αξίες μας είναι οι πεποιθήσεις που καθοδηγούν την συμπεριφορά μας.

Πως εξασφαλίζουμε τη μελλοντική επιτυχία μας

Υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα συναδέλφων να εφαρμόζουν τις πιο κάτω αρχές.
Η ενέργεια της δημοσίευσης τους είναι να τονιστεί και να δηλωθεί δημόσια:
Αυτές είναι οι αξίες που θα καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας και θα διασφαλίζουν την συνεχιζόμενη επιτυχία μας.


Αξία 1η - Φροντίδα μας το περιβάλλον: Το υπηρετούμε ειλικρινά και με όρεξη

Οι προσδοκίες της κοινωνίας και του κράτους για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν φάρο για την εργασία μας. Οι σκέψεις και οι ενέργειες μας πρέπει πάντα να εστιάζονται στην απάντηση της ερώτησης «ποια επίδραση θα έχει αυτή η απόφαση ή ενέργεια στο περιβάλλον και πως θα γίνει πιο φιλική στο ίδιο το περιβάλλον. Στο παρελθόν, σημειώσαμε επιτυχίες χάρη στην προθυμία μας να υπηρετούμε το περιβάλλον.

Θα συνεχίσουμε να έχουμε την φροντίδα αυτή στην πρώτη σειρά των προτεραιοτήτων και των αποφάσεων μας. Εκείνοι που επιθυμούν να διακριθούν πρέπει να είναι πάντα πρόθυμοι να υπηρετούν ειλικρινά. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ένας οργανισμός γνωστός για το ειλικρινές «πνεύμα εξυπηρέτησης» του.

Αξία 2η - Υπεύθυνη διαχείριση

Διαχειριστής είναι κάποιος τον οποίο διόρισε ένας ιδιοκτήτης και του ανέθεσε να διευθύνει την περιουσία του. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα τα πράγματα που έχουμε στη διάθεση μας τα έχουμε δανειστεί. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε μαζί μας, αλλά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όσο βρισκόμαστε εδώ στη Γη. Θεωρώ επίσης ότι είμαστε υπεύθυνοι για όλα όσα μας έχουν εμπιστευτεί – το χρόνο μας, τα ταλέντα, τους οικονομικούς πόρους και τις σχέσεις μας. Θα ενεργούμε λοιπόν ανάλογα και θα συνεχίσουμε να είμαστε καλοί διαχειριστές.

Αξία 3η - Δημιουργικότητα

Αυτή ήταν -και θα είναι πάντα- μια σφραγίδα ποιότητας του Τμήματος μας. Θα αποδίδουμε αξία στη δημιουργικότητα, θα την αναγνωρίζουμε, θα προσελκύουμε ανθρώπους που την έχουν και θα την αναπτύσσουμε σε εκείνους στους οποίους βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Η ικανότητα να σκεφτόμαστε δημιουργικά είναι ένα δώρο που έχει δοθεί σε όλους μας και είμαστε αποφασισμένοι να το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δε θα μείνουμε ποτέ ικανοποιημένοι με μια υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων.