Κυπριακή Δημοκρατία

Πιστοποιητικά Συμβατότητας για το Περιβάλλον


Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ), ορίσθηκε, από το Υπουργικό Συμβούλιο ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και είναι υπεύθυνη για να συγκροτεί σύστημα ελέγχου, επαλήθευσης και εγκυρότητας των δηλωθέντων δαπανών, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τους Κοινοτικούς και Εθνικούς κανόνες, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού 1080/2006 ΕΚ.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι οι Δικαιούχοι, δηλαδή οι φορείς που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των έργων, οφείλουν να τηρούν την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την ισότητα ανδρών και γυναικών και την αποφυγή διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δικαιούχοι, με βάση τους όρους που καθορίζονται σε κάθε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, θα πρέπει με την υποβολή της αίτησης έργου να επισυνάπτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμβατότητας, τα οποία εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς, για την τήρηση των σχετικών κανόνων. Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί η συμβατότητα με κάποια/ες πολιτική/ες, ο Δικαιούχος θα αναλαμβάνει δέσμευση για τήρηση των κανόνων και οφείλει να αποστείλει τα πιστοποιητικά συμβατότητας, μόλις τα παραλάβει και οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δαπανών. Σε αυτή την περίπτωση θα περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια στην Απόφαση Ένταξης. Η συμμόρφωση, καθώς και η δέσμευση για συμμόρφωση προς τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες και Πολιτικές, θα εξετάζεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των έργων, αφού αποτελεί προϋπόθεση για την απόφαση ένταξης, καθώς και κατά την υλοποίησή τους.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό 67.517 και ημερομηνία 17/7/2008 ενέκρινε τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές.

Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για τη διασφάλιση της συμβατότητας με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές για το Περιβάλλον.


Περιβάλλον

Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις Κοινοτικές και Εθνικές Πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνεται η γνώμη, όπου αυτό ενδείκνυται, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που είναι το αρμόδιο προς τούτο Τμήμα σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας, όπου ενδείκνυται, υποβάλλει για έλεγχο στο Τμήμα Περιβάλλοντος το Σχέδιο και εξασφαλίζει πιστοποίηση συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για το Περιβάλλον στο επίπεδο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που προωθούνται κάτω από αυτό.No documents found