Κυπριακή Δημοκρατία

Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού


Σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί η εφαρμογή της αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού, δηλαδή της ανάληψης της ευθύνης εκ μέρους των εισαγωγέων και κατασκευαστών επιλεγμένων προϊόντων, για χρηματοδότηση και λειτουργία υποδομών που να επιτρέπουν στον καταναλωτή να επιστρέψει το προϊόν όταν αυτό καταστεί απόβλητο, προκειμένου αυτό να διαχειριστεί ορθά. Η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού έχει ρυθμιστεί νομοθετικά για τα ρεύματα αποβλήτων συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και ελαστικών. Στα πλαίσια της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και της εναρμόνισης των Οδηγιών της Ε.Ε, μέσα από τις οποίες εφαρμόζεται η αρχή αυτή, αξιολογούνται αιτήσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος για τη δημιουργία συλλογικών και ατομικών συστημάτων και εκδίδονται οι σχετικές άδειες, οι οποίες υπογράφονται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Για την ορθή εφαρμογή των όρων των αδειών, διεξάγονται τακτικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι της λειτουργίας των ατομικών και συλλογικών συστημάτων.


Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της Ευθύνης του παραγωγού

  Διαχείριση Αποβλήτων Συσκευασιών
  Με την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), η οποία υιοθετήθηκε με τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο (N.32(Ι)/2002, 133(I)/2003) 159/(I)/2005, 48(Ι)/2006, 58(Ι)/2012, 59(Ι)/2012 και 125(Ι)/2012) στο Κυπριακό Δίκαιο, τέθηκαν ποσοστά ανακύκλωσης 25-45% (για το κάθε υλικό ανακύκλωση 15% κατά βάρος) και ανάκτησης 50-65% για το σύνολο των αποβλήτων συσκευασίας μέχρι τον Δεκέμβριο 2005 και με σχετικές τροποποιήσεις (N.48(I)/2006) αυστηρότερα ποσοστά ανακύκλωσης 55-80% (για το χαρτί/χαρτόνι 60%, το γυαλί 60% το μέταλλο 50%, το πλαστικό 22,5% και το ξύλο 15% κατά βάρος) και ανάκτησης 60% για το σύνολο των αποβλήτων συσκευασίας για τον Δεκέμβριο 2012.

  Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας για επίτευξη των ποσοτικών στόχων και την αποφυγή επιβολής αυστηρών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωταρχικό ρόλο έχουν οι παραγωγοί, δηλ. αυτοί που συσκευάζουν προϊόντα και εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα σε όγκους τουλάχιστον, μέχρι 2 τόνους ανά υλικό ανά έτος. Οι παραγωγοί αυτοί, έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας σύμφωνα με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 747/2003).

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος με βάση τη εισαγωγή της δυνατότητας για εξώδικη ρύθμιση στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο προέβηκε το 2014 σε 40 επιθεωρήσεις και επίδοση εξωδίκων σε παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται με την σχετική νομοθεσία.

  Παράλληλα, έχει ετοιμαστεί και υποβληθεί στην ΕΕ έκθεση για τη διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών με έτος αναφοράς το 2012 για τα ποσοστά ανάκτησης/ανακύκλωσης που έχουν επιτευχθεί. Για τους σκοπούς της έκθεσης λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από 1800 οικονομικούς παράγοντες (παραγωγούς) και 24 εταιρείες ανακύκλωσης/ανάκτησης τα οποία καταχωρήθηκαν και επεξεργάστηκαν στην βάση δεδομένων του Τμήματος Περιβάλλοντος.
  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, η συνολική ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών για το 2012 ανέρχεται στο 55,3% και η συνολική ανάκτηση 55,7%. Οι αντίστοιχοι στόχοι που ορίζει η Οδηγία είναι για τη συνολική ανακύκλωση 55-80% και για ανάκτηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας 560%. Ειδικότερα για το κάθε ρεύμα συσκευασίας, τα ποσοστά ανακύκλωσης ήταν 32,4% για το γυαλί, 44,8% για το πλαστικό, 88,9% για το χαρτί/χαρτόνι, 98,8% μέταλλο, και 6,2% για το ξύλο.

  Οι αντίστοιχοι στόχοι που ορίζει η Οδηγία για την ανακύκλωση του κάθε υλικού είναι για το γυαλί 60%, για το πλαστικό 22,5% λαμβάνοντας υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, για το χαρτί/χαρτόνι 60%, για τα μέταλλα 50% και για το ξύλο 15%

  Άδεια Συλλογικού Συστήματος (GREEN DOT)

  Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

  Τα ΑΗΗΕ είναι το πλέον αυξανόμενο ρεύμα παραγωγής αστικών αποβλήτων (με ρυθμό ανάπτυξης τριπλάσιο από τα υπόλοιπα απόβλητα στην Ε.Ε.). Η ΕΕ έχει ρυθμίσει την διαχείριση των αποβλήτων αυτών μέσω της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ μέσα από την οποία εφαρμόζεται η αρχή της ευθύνης του παραγωγού, δηλαδή όσοι τοποθετούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στην αγορά είναι υπόχρεοι είτε συλλογικά είτε ατομικά να επωμισθούν το κόστος της διαχείρισης των προϊόντων τους όταν αυτά γίνουν απόβλητα. Η Οδηγία αυτή έχει μεταφερθεί στο Κυπριακό Δίκαιο μέσα από τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π 668/2004. Στη συνέχεια λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του ρεύματος αυτού για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης αναδιατύπωσε την νομοθεσία με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ για διαχείριση ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οποία ο στόχος χωριστής συλλογής μετατρέπεται σε ποσοστιαίο και είναι 65% του μέσου όρου των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά την τελευταία τριετία.

  Για σκοπούς εναρμόνισης ετοιμάστηκαν και μεταφέρθηκαν στο εθνικό Δίκαιο «Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015 (ΚΔΠ 73/2015).
  Με βάση τη νομοθεσία υπάρχει η υποχρέωση για χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 kg/άτομο/έτος ή, σε επίπεδο Κράτους, περίπου 3000 τόνων ετησίως. Ο νέος στόχος της νέας Οδηγίας 2012/19/ΕΕ στην Κύπρο εκτιμάται σε περίπου τριπλάσιες ποσότητες, δηλαδή 9.000 τόνοι ετησίως, από αυτές τις οποίες έχουμε υποχρέωση να συλλέγουμε τώρα. Η νέα Οδηγία 2012/19/ΕΕ και η υποχρέωση για το νέο στόχο πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2018 με ενδιάμεσο στόχο το 45% μέχρι το τέλος του 2015.

  Το 2009, εγκρίθηκε το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ, το WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και τέθηκε σε ισχύ χρέωση περιβαλλοντικού τέλους σε νέες συσκευές. Το περιβαλλοντικό τέλος εγκρίθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως η Αρμόδια Αρχή. Σημαντικό μέρος των εσόδων από το τέλος αυτό διατίθεται από το σύστημα για την ορθή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με το θέμα.

  Το συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ (WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd) έχει πλέον αναπτύξει πλήρως τις εργασίες του και έχει υποχρέωση να αναζητεί τις λύσεις εκείνες που θα του επιτρέψουν να επιτύχει τους στόχους που ανέλαβε για λογαριασμό των υπόχρεων παραγωγών.

  Με βάση την έκθεση που υποβλήθηκε στην ΕΕ το 2014 για τη χωριστή συλλογή, ανακύκλωση και ανάκτηση των ΑΗΗΕ για τα έτη 2011 και 2012, η κατά κεφαλή συλλεχθήσα ποσότητα ΑΗΗΕ ανερχόταν σε 3,16 Kg/κάτοικο το 2011 και 2,903 Kg/κάτοικο το 2012 αντίστοιχα.

  Η προσπάθεια για επίτευξη των στόχων της χωριστής συλλογής αλλά και της διαχείρισης, θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα απόβλητα αυτά και ιδίως οι μεγάλες οικιακές συσκευές (πλυντήρια, φούρνοι και κλιματιστικά) γίνονται στόχος κλοπών αφού περιέχουν σημαντικές ποσότητες σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων με μεγάλη εμπορική αξία. Αποτέλεσμα είναι να γίνεται παράνομα αποσυναρμολόγηση των συσκευών οι οποίες καταλήγουν τελικά στους διαχειριστές μεταλλικών αποβλήτων ως μεταλλικά απόβλητα και όχι ως ΑΗΗΕ, χάνοντας έτσι πολύ μεγάλες ποσότητες οι οποίες θα προσμετρούνταν στην επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής.

  Λαμβανομένου υπόψη ότι σήμερα μετά βίας επιτυγχάνεται ο υφιστάμενος στόχος των 3.000 τόνων ετησίως και ότι μέχρι το 2018 ο στόχος αυτός θα φτάσει στους 9.000 τόνους ετησίως, το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στις πιο κάτω ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων:
    • Έλεγχος σημείων συλλογής του συστήματος με σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών στον τρόπο λειτουργίας τους και αύξηση της αποδοτικότητας τους.
     • Σε συνεργασία με την Αστυνομία έλεγχοι μετά από καταγγελίες για παράνομες εγκαταστάσεις διαχείρισης μεταλλικών αποβλήτων αλλά και οδικοί έλεγχοι για καταπολέμηση της παράνομης διαχείρισης.
    • οποθέτηση σε όλες σχεδόν τις εγκαταστάσεις διαχείρισης μεταλλικών αποβλήτων, σημεία συλλογής του συλλογικού συστήματος διαχείρισης και δόθηκαν σαφείς οδηγίες στις εγκαταστάσεις αυτές για διαλογή τυχόν ΑΗΗΕ τα οποία παραδίδονται σε αυτές ως σύμμεικτα μεταλλικά απόβλητα και παράδοση τους στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης.
    • Συνεχίστηκαν συναντήσεις με τους επαγγελματικούς κλάδους κατηγοριών των ΑΗΗΕ (π.χ. κλιματιστικά) οι οποίες παρουσιάζουν τις μικρότερες ποσότητες οι οποίες καταλήγουν σε περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση και πραγματοποιήθηκαν για εξεύρεση τρόπων εξασφάλισης περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων και προσμέτρησης τους σε ετήσιες ποσότητες χωριστής συλλογής. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω και κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο, τα κλιματιστικά αντιπροσωπεύουν πέραν του 20% της συνολικής αγοράς.

  Επιπρόσθετα εντός του 2014, δημοσιεύθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο «Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2014 (Κ.Δ.Π 203/2014) για σκοπούς εναρμόνισης με τη νέα οδηγία 2011/65/ΕΚ που αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (αναδιατύπωση), καθώς και των Οδηγιών 2012/50/ΕΕ, 2012/51/ΕΕ, 2014/1/EE, 2014/2/EE, 2014/3/EE, 2014/4/EE, 2014/5/EE, 2014/6/EE, 2014/7/EE, 2014/8/EE, 2014/9/EE, 2014/10/EE, 2014/11/EE, 2014/12/EE, 2014/13/EE, 2014/14/EE, 2014/15/EE και 2014/16/EE οι οποίες αφορούν εξαιρέσεις των Παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, όπου και τροποποιήθηκαν τα Παραρτήματα ΙΙΙ και ΙV. Οι εν λόγω Κανονισμοί ορίζουν κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) με σκοπό τη συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής ορθής ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ. Οι κανονισμοί περιέχουν πρόνοιες οι οποίες εστιάζονται κυρίως σε υποχρεώσεις που αφορούν τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα και το διανομέα. Η σημαντικότερη απαίτηση των προνοιών αυτών είναι (ι) η δημιουργία τεχνικού φακέλου, εκ μέρους του κατασκευαστή, στα πλαίσια της νομοθεσίας για σήμανση CE και (ιι) η εποπτεία της αγοράς με βάση τον Κανονισμό 765/2008/ΕΚ σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.
  H εποπτεία της αγοράς γίνεται με εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 765/2008.Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει σαφές νομικό πλαίσιο για τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ και σαφείς υποχρεώσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών, π.χ. τελωνειακών αρχών. Απαιτεί από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της νομοθεσίας να διενεργούν τους ενδεδειγμένους ελέγχους όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, στην κατάλληλη κλίμακα, από τη στιγμή της εισόδου στην ΕΕ και πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

  Κατά κανόνα, οι τελωνειακές αρχές έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες βάσει των άρθρων 27 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008:
  • να αναστέλλουν την αποδέσμευση ενός προϊόντος όταν υπάρχει υπόνοια ότι παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια και/ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας εναρμόνισης της ΕΕ ή δεν πληροί τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης και επισήμανσης (άρθρο 27 παράγραφος 3).
  • να μην επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 (εφαρμόζεται μετά από ενημέρωση που έχει το Τελωνείο από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς).
  • να επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

  Σε περίπτωση αναστολής της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα τελωνεία πρέπει να το κοινοποιήσουν αμέσως στην αρμόδια Αρχή Εποπτείας της Αγοράς (ΑΕΑ)-Τμήμα Περιβάλλοντος, η οποία στη συνέχεια διεξάγει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τα προϊόντα και να αποφασίσουν:
  • αν μπορούν να αποδεσμευτούν εφόσον δεν παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν τη νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ
  • αν δεν πρέπει να αποδεσμευτούν εφόσον απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι για την εξακρίβωση της ασφάλειας και της συμμόρφωσής τους.

  Η απόφαση για την αποδέσμευση ή την αναστολή της αποδέσμευσης των εμπορευμάτων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών. Οι ΑΕΑ είναι αρμόδιες να καθορίσουν αν τα εμπορεύματα προς θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πληρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και να κοινοποιήσουν έγκαιρα την απόφασή τους στις τελωνειακές αρχές.
  Αν οι ΑΕΑ κρίνουν ότι τα προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, οι ΑΕΑ μπορούν επίσης να αποφασίσουν να τα καταστρέψουν ή να τα αχρηστεύουν με άλλο τρόπο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό. Σε περίπτωση απαγόρευσης της εισαγωγής, οι τελωνειακές αρχές επισημαίνουν στο εμπορικό τιμολόγιο, ή σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο ή στο ηλεκτρονικό σύστημα ότι η εισαγωγή του προϊόντος απαγορεύεται επειδή είναι επικίνδυνο ή λόγω μη συμμόρφωσής του. Παρόλο που οι ΑΕΑ λαμβάνουν την τελική απόφαση σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναληφθεί, είναι προφανές ότι οι τελωνειακές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της εισόδου στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικίνδυνων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων.

  Άδεια Συλλογικού Συστήματος

  Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΗΗΕ

  Αίτηση για εγγραφή στα Μητρώα Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΗΗΕ

  Διαχείριση Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (Μπαταρίες)

  Με σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (2006/66/ΕΚ) καθορίστηκε η Ευθύνη Παραγωγού για το ρεύμα των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα αστικά απόβλητα και για το οποίο απαιτείται χωριστή συλλογή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση.

  Η εν λόγω νομοθεσία μεταφέρθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το ΚΔΠ 125/2009. Βάσει της νομοθεσίας, απαιτείται η επίτευξη στόχου χωριστής συλλογής 25% των διατιθέμενων στην αγορά φορητών μπαταριών μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 και 45% μέχρι το Σεπτέμβριο 2016.

  Για τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κανονισμών οι “υπόχρεοι παραγωγοί” οργανώθηκαν και υπέβαλαν πρόταση για λειτουργία του πρώτου Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Μπαταριών (ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ) το οποίο εγκρίθηκε το 2009 (μετά την δημοσίευση των σχετικών Κανονισμών).

  Εντός του 2014, ετοιμάστηκε Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση το Άρθρο 10(3) της Οδηγίας 2006/66/ΕΕ για το έτος 2013 στην οποία αναφέρεσαι ότι το ποσοστό της χωριστής συλλογής των διατιθέμενων στην αγορά μπαταριών ανήλθε στο 15,82%.

  Μέχρι τις 31/12/2014 το Συλλογικό Σύστημα είχε τοποθετήσει συνολικά 2850 ειδικούς κάδους συλλογής αποβλήτων φορητών μπαταριών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, φροντιστήρια, κολέγια, πανεπιστήμια, κλπ), κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και μπαταριών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα και τράπεζες, στους οποίους μπορεί ο κάθε πολίτης να απορρίψει από πολύ μικρές (μπαταρίες τύπου κουμπιού) μέχρι μπαταρίες 2 κιλών (φορητών Η/Υ, ηλεκτρικά εργαλεία, κλπ). Οι κάδοι τοποθετούνται δωρεάν και μετά από ενδιαφέρον του οργανισμού.

  Μία προκαταρκτική εκτίμηση για το 2014 δείχνει ότι συλλέχτηκαν περίπου 40,5 τόνοι αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 19% των ποσοτήτων που τοποθετούνται στην αγορά.
  Όσον αφορά τις μπαταρίες οχημάτων, από το 2002 υπάρχει οργανωμένο δίκτυο χωριστής συλλογής και αποστολής τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης στο εξωτερικό. Υπολογίζεται ότι πέραν του 90% των μπαταριών οχημάτων που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά συλλέγονται χωριστά και τυγχάνουν περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης. Ειδικά για το έτος 2014 συλλέχθηκαν και εξάχθηκαν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού περίπου 3840 τόνοι αποβλήτων μπαταριών οχημάτων.

  Κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης συζητήθηκε η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για απαγόρευση χρήσης καδμίου σε ηλεκτρικές στήλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ασύρματα εργαλεία χειρός και στοιχείων κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Το θέμα έκλεισε το 2013 όπου εκδόθηκε η Οδηγία 2013/56/ΕΚ που τροποποιεί την Οδηγία 2006/66/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε προσχέδιο «Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Τροποποιητικοί Κανονισμοί, το οποίο αναμένεται αρχές του 2016 να περάσει στο Εθνικό Δίκαιο. Στο εν λόγω προσχέδιο Κανονισμών συμπεριλήφθηκε πρόνοια ώστε ο παραγωγός να ελέγχεται κατά πόσο συμμορφώνεται με τη νομοθεσία κατά το στάδιο της εισόδου και εξόδου των προϊόντων ηλεκτρικών στήλων και συσσωρευτών από τον λιμενικό χώρο. Η πρόνοια αυτή είναι ένας επιπλέον μοχλός πίεσης για συμμόρφωση και καλύτερη εφαρμογή της διαχείρισης των αποβλήτων HHE και εξασφαλίζει την ισότιμη συμμόρφωση μεταξύ των επιχειρήσεων μειώνοντας στοιχεία αθέμιτου ανταγωνισμού που επικρατούσαν στην αγορά μέχρι τώρα (λόγω μη συμμόρφωσης των εμπλεκομένων).

  Αδεια Συλλογικού Συστήματος

  Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών 2023

  Αίτηση για εγγραφή στα Μητρώα Παραγωγών_Batteries 2023

  Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών

  Μέσα από τους περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών) Κανονισμούς του 2011 (ΚΔΠ 61/2011) υιοθετήθηκε η ευθύνη του παραγωγού για τα ελαστικά. Στα πλαίσια των Κανονισμών αυτών λειτουργούν δύο Συλλογικά Συστήματα RTM tyres recycling ltd και E4C ltd και ένα ατομικό. Σκοπός των συστημάτων αυτών είναι η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που θέτουν οι Κανονισμοί στους «παραγωγούς ελαστικών».

  Για την διαχείριση των ελαστικών στην Κύπρο έχουν αδειοδοτηθεί μια μονάδα τεμαχισμού, μια μονάδα κοκκοποίησης και μια μονάδα καύσης. Στα πλαίσια της συμμόρφωσης τους τα εγκριμένα συστήματα συνεργάζονται με τις μονάδες αυτές όπως και αδειοδοτημένους συλλέκτες/μεταφορείς για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών.


  Your Europe

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2_2021_ΣΣ_RTM.pdf
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
  3_2021_ΣΣ_E4C.pdf

  No documents found