Κυπριακή Δημοκρατία

Εκθέσεις για την Κατάσταση του ΠεριβάλλοντοςΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δημοσιεύει την Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Κύπρο κάθε πέντε χρόνια, όπως ορίζεται στο Άρθρο 12(5) του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες, οι οποίες είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμο (Αρ. 119(Ι)/2004) και τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/4/ΕΚ. Η Έκθεση του 2020 παρουσιάζει και αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση, τους κύριους ρύπους και τις πηγές, τις σχετικές πολιτικές και τους στόχους της χώρας που έχουν τεθεί ή έχουν ήδη επιτευχθεί. Αποσκοπεί στην παροχή συνεχούς, έγκαιρης πληροφόρησης και γνώσης στο ευρύ κοινό, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε βασικούς οικονομικούς τομείς, ώστε οι δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος να υποστηρίζονται από όλους.

Η Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Κύπρο 2020, όπως και η σύνοψη της, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο

- Έκθεση για την κατάσταση του Περιβάλλοντος της Κύπρου