Κυπριακή Δημοκρατία

Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα


Έγκριση Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 3.6.2020 την Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, σηματοδοτώντας μια ολιστική προσέγγιση στην προστασία της φύσης.
 
Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (Convention on Biological Diversity), καθώς και από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (EU Biodiversity Strategy) και γενικός στόχος της είναι η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και η διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων της Κύπρου σε καλή κατάσταση.
 
Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα θα λειτουργεί σε συνέργεια με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή αλλά και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030 και με την επικείμενη υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Μέτρων για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης.
 
Το τελικό κείμενο της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης έχει διαμορφωθεί μετά από δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στις 19 Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019, με τη δυνατότητα υποβολής γραπτών σχολίων ή και συστάσεων επί του περιεχομένου της Στρατηγικής.  Επίσης, στις 2 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε δημόσια παρουσίαση με στόχο την ενημέρωση του κοινού.  Οι εισηγήσεις που προέκυψαν, λήφθηκαν υπόψη στη τελική διαμόρφωση του κειμένου της Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης.
 
Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο, βρίσκεται εδώ.No documents found