Κυπριακή Δημοκρατία

Έλεγχος της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους


Έλεγχος της Ρύπανσης

Ο Τομέας Ελέγχου της Ρύπανσης, του Τμήματος Περιβάλλοντος, έχει την ευθύνη για την προστασία, έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης των νερών και του εδάφους από τη λειτουργία βιομηχανικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων καθώς και από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί ή τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος. Το βασικό νομοθετικό εργαλείο, με βάση το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους είναι ο Νόμος Αρ. 106(Ι)/2002. Ο Νόμος αυτός μαζί με τις τροποποιήσεις του (Αρ. 160(Ι)/2005, 76(Ι)/2006, 22(Ι)/2007, 11(Ι)/2008, 53(Ι)/2008, 68(Ι)/2009, 78(Ι)/2009) αναφέρονται ως «οι Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 μέχρι 2009».

Η προστασία των νερών και του εδάφους, με βάση τους πιο πάνω Νόμους διασφαλίζεται, με τη χορήγηση Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων στις διάφορες εγκαταστάσεις από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Στις Άδειες καθορίζονται περιβαλλοντικοί όροι, ανάλογα με τον τύπο κάθε εγκατάστασης, για την ορθολογική διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και την ελεγχόμενη διάθεση τους στο περιβάλλον. Επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος πραγματοποιούν επιθεωρήσεις με σκοπό τον έλεγχο του βαθμού της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβιάσεις λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα όπως επιστολές συμμόρφωσης, επίδοση εξώδικης ρύθμισης και ετοιμασία εκθέσεων στον Γενικό Εισαγγελέα για λήψη ποινικών μέτρων.

Για ορισμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων με σημαντικές δυνητικές ‘ρύπογόνες’ δραστηριότητες εφαρμόζονται επιπρόσθετα
«οι περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμοι του 2003 - 2008» (Ν. 56(Ι)/2003, Ν. 15(Ι)/2006 και Ν. 12(Ι)/2008). Οι Νόμοι αυτοί στοχεύουν στην πρόληψη των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και των απορρίψεων στα νερά και το έδαφος με βάση την πρόγνωση και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, κυρίως με την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ), ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

Για την καλύτερη προστασία των νερών καθορίζονται προστατευόμενες περιοχές / υδάτινα σώματα (π.χ. πηγές και γεωτρήσεις πόσιμου νερού, περιοχές νερών κολύμβησης, περιοχές προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων ή υδρόβιων σπανίων ειδών). Καθορίζονται επίσης Ευπρόσβλητες περιοχές στη Νιτρορύπανση καθώς και ευαίσθητες περιοχές λόγω αστικών λυμάτων, με βάση τα επίπεδα αζώτου ή/και φωσφόρου στα υδάτινα σώματα (ευτροφισμός). Στις περιοχές αυτές λαμβάνονται αυστηρότερα μέτρα προστασίας των νερών.

Η εφαρμογή του
Νόμου για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης (Ν. 57(Ι)/2008) γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η ποιότητα των νερών κολύμβησης και όπου απαιτείται λαμβάνονται κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα. Πέραν της παρακολούθησης και διαχείρισης της ποιότητας τους, βασικές πρόνοιες του νόμου αφορούν τον καταρτισμό καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης, ταξινόμηση τους σε 4 επίπεδα ποιότητας και καταρτισμό ταυτοτήτων για κάθε περιοχή. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται επίσης, στην ενημέρωση και τη συμμετοχή του κοινού ιδίως κατά τον καταρτισμό του καταλόγου των περιοχών κολύμβησης. Η ενημέρωση του κοινού πραγματοποιείται είτε μέσω ενημερωτικό υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και με ανακοινωθέντα στο τύπο αλλά και μέσω πινακίδων οι οποίες αναμένεται να αναρτηθούν πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου του 2012, σε κάθε μία από τις 113 περιοχές νερών κολύμβησης.

Ο Τομέας έχει, επιπλέον την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου για τη Διαχείριση των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Ν82(ι)/2009). Στόχος αυτής της Νομοθεσίας είναι, στο μέτρο του δυνατού, η πρόληψη ή μείωση κάθε είδους δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στην πανίδα, στη χλωρίδα και στο τοπίο, καθώς και τυχόν επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, που προκύπτουν από τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων.


- Νιτρορύπανση
- Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης
- Αστικά λύματα και Λάσπη στη Γεωργία
- Κτηνοτροφικά απόβλητα
- Βιομηχανικές εκπομπές
- Περιβαλλοντική Ευθύνη