Κυπριακή Δημοκρατία

Προστασία στοιβάδας όζοντος


Στην Κύπρο, αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο Νόμος 16(Ι)/2011 είναι αποτέλεσμα των υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτουν από τον Κανονισμό 1005/2009/ΕΚ, και το Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ.

Η εφαρμογή του Νόμου στην Κύπρο επηρεάζει, κυρίως, τους τομείς της ψύξης και πυρόσβεσης, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί στην εισαγωγή των ουσιών που χρησιμοποιούνται στους κλάδους αυτούς.

Λεπτομέρειες υπάρχουν στις Συμπληρωματικές Πληροφορίες και στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο και τον Οδηγό που ετοίμασε το Τμήμα Περιβάλλοντος.

  Show details for Πώς δημιουργείται το όζον.Πώς δημιουργείται το όζον.
  Show details for Γιατί η στιβάδα του όζοντος απειλείται.Γιατί η στιβάδα του όζοντος απειλείται.
  Show details for Ποιες είναι οι χημικές ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα όζΠοιες είναι οι χημικές ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα όζοντος.
  Show details for Ποια είναι τα επιβλαβή αποτελέσματα που προκαλούνται από τηΠοια είναι τα επιβλαβή αποτελέσματα που προκαλούνται από τη μείωση του όζοντος.
  Show details for Πως αντιμετώπισε η Διεθνής Κοινότητα την καταστροφή της στιΠως αντιμετώπισε η Διεθνής Κοινότητα την καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.
  Show details for Πως αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση την καταστροφή της στιβάΠως αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση την καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.
  Show details for Ποιες οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του Νόμου στην Κύπρο.Ποιες οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του Νόμου στην Κύπρο.

No documents found