Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 23/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 14/10/2020 Ανακοίνωση Τύπου Δραστηριότητες στην περιοχή της Πέτρας του Ρωμιού
 
- 12/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 (EWWR 2020) 21/11/2020 – 29/11/2020
 
- 29/09/2020 Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια Τροφίμων και τα Απόβλητα Τροφίμων (IDAFLW) - 29 Σεπτεμβρίου 2020
 
- 21/09/2020 Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών – 5 Οκτωβρίου 2020
 
- 18/09/2020 Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου - Δημόσια Διαβούλευση - Πρόσκληση σε Δημόσια Ακρόαση
 
- 24/08/2020 Δημόσια Διαβούλευση – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 
- 10/07/2020 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 01/07/2020 Ανανέωση των πιστοποιητικών καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το έτος 2020
 
- 17/06/2020 Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με τις οσμές στην περιοχή Λευκωσία
 
- 16/06/2020 Ανακοίνωση Τύπου Σχετικά με τις οσμές στην περιοχή Λευκωσία
 
- 12/06/2020 Παρουσίαση για τον καθορισμό οριακών τιμών για ρύπους στο έδαφος από πετρελαιοειδή και άλλες ουσίες (Περιοχή πρώην διυλιστηρίων Λάρνακας)
 
- 10/06/2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υπό εκπόνησης Δήλωσης Πολιτικής για τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας
 
- 09/06/2020 Νερό εξαιρετικής ποιότητας σε περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο
 
- 09/06/2020 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal): Προκλήσεις και προοπτικές για την Κύπρο»
 
- 25/05/2020 Ανακοίνωση Τύπου Σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά και τη διαχείριση του οικότοπου της Αλυκής Λάρνακας
 
- 25/05/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Αγορά υπηρεσιών για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από πολίτες και επαγγελματίες
 
- 21/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση για τις Τροποποιήσεις Νόμων και Κανονισμών Διαχείρισης Αποβλήτων
 
- 21/05/2020 Παγκόσμια μέρα Natura 2000
 
- 06/05/2020 Αλλαγή Ημερομηνίας έναρξης της κολυμβητικής περιόδου του 2020 στα πλαίσια του Περί της Διαχείρισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης Νόμου 57(Ι)/2008
 
- 05/05/2020 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Ανανέωσης Καταχώρησης στο Μητρώο EMAS, βάση του άρθρου 6(1) και 6(2) του Κανονισμού 1221/2009/ΕΕ, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που αντιμετωπίζει το Κράτος από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid -19)
 
- 04/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 4 «Πεδίο εφαρμογής» του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 [Ν.127(Ι)/2018]
 
Αρχείο Ανακοινώσεων