Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις- 10/07/2020 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
 
- 01/07/2020 Ανανέωση των πιστοποιητικών καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για το έτος 2020
 
- 17/06/2020 Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με τις οσμές στην περιοχή Λευκωσία
 
- 16/06/2020 Ανακοίνωση Τύπου Σχετικά με τις οσμές στην περιοχή Λευκωσία
 
- 12/06/2020 Παρουσίαση για τον καθορισμό οριακών τιμών για ρύπους στο έδαφος από πετρελαιοειδή και άλλες ουσίες (Περιοχή πρώην διυλιστηρίων Λάρνακας)
 
- 10/06/2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υπό εκπόνησης Δήλωσης Πολιτικής για τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας
 
- 09/06/2020 Νερό εξαιρετικής ποιότητας σε περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο
 
- 09/06/2020 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal): Προκλήσεις και προοπτικές για την Κύπρο»
 
- 25/05/2020 Ανακοίνωση Τύπου Σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά και τη διαχείριση του οικότοπου της Αλυκής Λάρνακας
 
- 25/05/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Αγορά υπηρεσιών για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων από πολίτες και επαγγελματίες
 
- 21/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση για τις Τροποποιήσεις Νόμων και Κανονισμών Διαχείρισης Αποβλήτων
 
- 21/05/2020 Παγκόσμια μέρα Natura 2000
 
- 06/05/2020 Αλλαγή Ημερομηνίας έναρξης της κολυμβητικής περιόδου του 2020 στα πλαίσια του Περί της Διαχείρισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης Νόμου 57(Ι)/2008
 
- 05/05/2020 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Ανανέωσης Καταχώρησης στο Μητρώο EMAS, βάση του άρθρου 6(1) και 6(2) του Κανονισμού 1221/2009/ΕΕ, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που αντιμετωπίζει το Κράτος από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid -19)
 
- 04/05/2020 Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 4 «Πεδίο εφαρμογής» του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 [Ν.127(Ι)/2018]
 
- 23/04/2020 Αλλαγή Ημερομηνίας έναρξης κολυμβητικής περιόδου
 
- 27/03/2020 Συνεχίζονται οι εργασίες των Πράσινων Σημείων και οι διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων
 
- 26/03/2020 Δραστηριοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών αποβλήτων
 
- 26/03/2020 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 118 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΡΙΨΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
 
- 24/03/2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
 
- 16/03/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
 
- 16/03/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
- 18/02/2020 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
- 17/02/2020 ΗΜΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
 
Αρχείο Ανακοινώσεων