Κυπριακή Δημοκρατία

Έλεγχος της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους


Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ» περιέχει διατάξεις για:
α) την παρακολούθηση και την ταξινόμηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης
β) τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, και
γ) την παροχή πληροφοριών στο κοινό όσον αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ θεσπίζει δύο παραμέτρους ανάλυσης: εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci και Escherichia coli. Οι παράμετροι αυτές, χρησιμεύουν για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, καθώς και για την ταξινόμηση των εν λόγω νερών ανάλογα με την ποιότητά τους.


Υποχρεώσεις Κρατών Μελών

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραπάνω Οδηγία τα Κράτη Μέλη οφείλουν:
  1. να διασφαλίσουν την παρακολούθηση των οικείων νερών κολύμβησης
  2. να προβαίνουν σε αξιολόγηση των οικείων νερών κολύμβησης στο τέλος κάθε κολυμβητικής περιόδου. Μετά από την εν λόγω αξιολόγηση τα νερά κατατάσσονται, σύμφωνα με ορισμένα ειδικά κριτήρια, σε τέσσερα επίπεδα ποιότητας: ανεπαρκούς ποιότητας, επαρκούς ποιότητας, καλής ποιότητας και εξαιρετικής ποιότητας.
  3. να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά – «ταυτότητες» των νερών κολύμβησης.
  4. να θέτουν στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση, την περιγραφή των νερών κολύμβησης και την ενδεχόμενη ρύπανσή τους με τρόπο εύκολα προσιτό και κοντά στη σχετική περιοχή καθώς και με κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.


Υποχρεώσεις της Ε.Ε.

Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε έτος συνοπτική έκθεση για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με βάση τις εκθέσεις που τα Κράτη Μέλη οφείλουν να της διαβιβάζουν για κάθε κολυμβητική περίοδο.
Πατώντας εδώ για να διαβάσετε την ετήσια έκθεση του 2014. Το 2020 προβλέπεται επανεξέταση της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.


Η Κατάσταση των νερών κολύμβησης στην Κύπρο

Η Κύπρος έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2006/7/ΕΚ με τον «Περί της διαχείρισης της ποιότητας των νερών κολύμβησης» Νόμο του 2008 (Ν. 57(Ι)/2008).

Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, όσον αφορά στις δειγματοληψίες, πραγματοποιείται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ενώ όσον αφορά στις αναλύσεις, από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης είναι 113.
Η Κύπρος ξεκίνησε την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την υποβολή Εκθέσεων με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ το 2008, οπότε έχουν μέχρι σήμερα δημοσιευθεί οι εκθέσεις των ετών 2008, 2009 και 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Οι εκθέσεις παρακολούθησης με βάση την Οδηγία 76/160/Ε0Κ που αφορά στις περιόδους 2004, 2005, 2006 και 2007 είναι επίσης διαθέσιμες.

Για τις 113 περιοχές νερών κολύμβησης η Κύπρος δημοσιοποίησε και γνωστοποίησε στην Ε.Ε στην καθορισμένη ημερομηνία, 24 Μαρτίου 2011, τις ταυτότητες νερών κολύμβησης.


Show details for Ταυτότητες Νερών ΚολύμβησηςΤαυτότητες Νερών Κολύμβησης
Αντωνία Αχιλλέως, Λειτουργός Περιβάλλοντος , τηλ. 22408952, φαξ. 22774945