Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, N. 131(I)/2016)

Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016)


Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιούν ότι:

(α) Στις 8 Μαρτίου 2018, θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 3ου ορόφου, στην Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου 20-22, 1498 Λευκωσία, με θέμα τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στις πιο κάτω εγκαταστάσεις:
   · 09:00 - Χοιροτροφική μονάδα της εταιρείας «L.A. TOP GENETICS LTD», στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας.
   · 09:30 - Μονάδα επεξεργασίας κτηνοτροφικών και άλλων βιομηχανικών αποβλήτων της εταιρείας «G AF ENERGY LTD», στο Μαρώνι.
   · 10:00 – Πτηνοτροφικές μονάδες της εταιρείας Α/ΦΟΙ ΠΙΠΗΣ ΦΑΡΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Μονάδες Α-Ζ), στην Κοκκινοτριμιθιά.
   · 10:30 – Πτηνοτροφική μονάδα της εταιρείας «Έπαυλη Γιωρκή Κουζαλή Λτδ» στο Παραλίμνι.
  (β) Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να συμμετάσχει στη Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του στη διαδικασία χορήγησης ή τροποποίησης των Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40 και του Παραρτήματος VIII των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016.

  (γ) Οι αιτήσεις και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτές, βρίσκονται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 3ος όροφος Λευκωσία και στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 1ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

  (δ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί, μέχρι τις 6 Μαρτίου 2018, να υποβάλει στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή/και στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τυχόν έγγραφες θέσεις αναφορικά με τις αιτήσεις.

  (ε) Έγγραφες θέσεις μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτώς στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493 Λευκωσία ή/και στο Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:

  aathanasiades@environment.moa.gov.cy, econstantinide@environment.moa.gov.cy, ggeorgiou@dli.mlsi.gov.cy, mhadjipetrou@dli.mlsi.gov.cy