Κυπριακή Δημοκρατία

Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΩ (ΠΟΠ)

Μελέτη για την ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για την εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων

και

Μελέτη για την ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για την εγκαθίδρυση συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» και τρόπων αύξησης της ανακύκλωσης πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων και χαρτιού

Στα πλαίσια του καθορισμού των υποχρεώσεων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και τους κανονισμούς που ετοιμάζονται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές προς το σκοπό αυτό, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει προβεί στην ετοιμασία δύο μελετών με στόχο την εισήγηση πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών για την εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής του οργανικού ρεύματος των δημοτικών αποβλήτων και συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» (ΠΟΠ), καθώς και τον καθορισμό τρόπων αύξησης της ανακύκλωσης πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων και χαρτιού.

Η πρώτη μελέτη εισηγείται κατευθυντήριες γραμμές και προτείνει προδιαγραφές για το σύστημα διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων που προβλέπεται να εγκατασταθεί από τις τοπικές αρχές, περιλαμβανομένων προτάσεων όσον αφορά τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την κατάλληλη διαλογή στην πηγή και πρακτικές ρυθμίσεις για τη συλλογή των οργανικών αποβλήτων σε αστικές περιοχές, τουριστικές περιοχές και κοινότητες, όπως και εναλλακτικές επιλογές για τις απομακρυσμένες κοινότητες.

Η δεύτερη μελέτη θέτει κατευθυντήριες γραμμές και προτείνει προδιαγραφές για το σύστημα Πληρώνω Όσο Πετώ που προβλέπεται να εφαρμοστεί από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο θα βασίζεται στη χρήση προπληρωμένης σακούλας και προτείνει τη μεθοδολογία υπολογισμού των τελών επιβάρυνσης του συστήματος στη βάση ενός δυαδικού συστήματος βασιζόμενο στο σταθερό κόστος που χρεώνεται σήμερα και το επιπρόσθετο μεταβλητό κόστος για τις σακούλες. Επιπλέον, η μελέτη προτείνει επιλογές για τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε περιοχές που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα συστήματα ευθύνης του παραγωγού.

Σημειώνεται ότι, οι μελέτες αυτές αποτελούν προτάσεις οι οποίες θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πριν υιοθετηθούν.

Τμήμα Περιβάλλοντος

31 Ιουλίου 2019
- ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
- ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΩ (ΠΟΠ)