Κυπριακή Δημοκρατία

Εθνική Νομοθεσία
Διαχείριση Αποβλήτων
- Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν17(Ι)/2019)
- Οι Κανονισμοί Περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) /2017
- Ηλεκτρονικο Μητρώο Αποβλήτων (ΚΔΠ 312/2020)
- Ο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος - (N. 32(I)/2002)
- Ο Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος - (Ν. 215(Ι)/2002)
- Ο Περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξωρυκτικής Βιομηχανίας Νόμος του 2009 - (Ν. 57(Ι)/2009)
- Κανονισμοί περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) του 2009 μέχρι 2016
- Οι Περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως (αρ. 2) του 2016 - (N. 185(I)/2011)
- Κανονισμοί περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) του 2015 - (ΚΔΠ73/2015)
- Κανονισμοί Περί Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις
- Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2017 - (ΚΔΠ375/2017)
- Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017 - (ΚΔΠ430/2017)