Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πληροφορεί το κοινό ότι στις 14/2/2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης στα πλαίσια εφαρμογής του περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου 57(I)/2008.

Σκοπός και στόχος της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να διατυπώσει συστάσεις, παρατηρήσεις ή και παράπονα για τον κατάλογο των περιοχών νερών κολύμβησης.

Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί είναι περιοχές όπου αναμένεται προσέλευση μεγάλου αριθμού λουομένων, όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τάσεις που εμφανίστηκαν κατά το παρελθόν ή την τυχόν παρεχόμενη υποδομή ή εγκαταστάσεις ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της κολύμβησης.

Σημειώνεται ότι στις 17/3/2020 ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί Δημόσια Ακρόαση η οποία και ακυρώθηκε ενόψει των μέτρων που ανακοινώθηκαν για τον Κορονοιό. Ζητήθηκε όμως από το ενδιαφερόμενο κοινό να αποστείλει γραπτώς τις απόψεις ή παρατηρήσεις του μέχρι και τις 20/3/2020 ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ενόψει των πιο πάνω πληροφορείσθε ότι δεν λήφθηκαν απόψεις ή παραστάσεις στο Τμήμα Περιβάλλοντος για την επικαιροποίηση του καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2020 που να αφορούν αιτήματα για προσθήκη νέων περιοχών νερών κολύμβησης.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment έχει αναρτηθεί ο κατάλογος με τις περιοχές που είχαν επιλεγεί ως περιοχές νερών κολύμβησης και το πρόγραμμα παρακολούθησης για την κολυμβητική περίοδο του 2020. Ο κατάλογος αυτός έχει ετοιμαστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat4.2.2020_Πρόγραμμα Παρακολούθησης_2020_TELIKO.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓνωστ ΛΗΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔIΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-2020_TELIKO.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατάλογος Νερών Κολύμβησης 2020_TELIKO.pdf