Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ TA ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ TA ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), ανακοινώνει την προκήρυξη τεσσάρων (4) εμπειρογνωμόνων για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Περιβάλλοντος για συγχρηματοδοτούμενα έργα τακτής προθεσμίας του Κλάδου Διαχείρισης Αποβλήτων, της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 16/03/2020 στην διεύθυνση Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, Τ.Κ 2414 Έγκωμη, Λευκωσία σε ειδικό Έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στην διεύθυνση: http://www.moa.gov.cy/environment. Το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται και σε αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σχετικά με τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα και την επαγγελματική πείρα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος στα τηλέφωνα: 22408943 και 24202865.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobatπροκυρηξη 4 θεσεων ΕΟΧ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΟΧ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠίνακας Επιτυχόντων τελικός (β).pdf