Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Κλάδου Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης

Ο Κλάδος Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης αποτελεί ένα οριζόντιο Κλάδο του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Aγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες του Κλάδου Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης αφορούν:

1. Θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
2. Χάραξη πολιτικής και παρακολούθηση όσον αφορά στις άμεσες ενισχύσεις για τους γεωργούς.
3. Θέματα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
4. Θέματα Επενδυτικού Μέτρου του ΠΑΑ.
5. Θέματα LEADER.
6. Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές της ΕΕ (π.χ. επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων και στην υποεπιτροπή Leader).
7. Συντονισμό για θέματα που αφορούν στις συναντήσεις της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας.
8. Συντονισμό για την ετοιμασία σημειωμάτων που αφορούν στην σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας.
9. Θέματα κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, τις ενισχύσεις de minimis, τον Απαλλακτικό Κανονισμό, στον τομέα της γεωργίας.
10. Εμπλοκή σε θέματα που σχετίζονται με ζημιές στη γεωργία.
11. Συντονισμό των ζητημάτων που σχετίζονται με ζημιές στη γεωργία.
12. Συντονισμό της προετοιμασίας και παρακολούθηση των προτάσεων Αναπτυξιακών Δαπανών του ετήσιου προϋπολογισμού και τoυ μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και της νέας μορφής του προϋπολογισμού στη Βάση Δραστηριοτήτων.
13. Συντονισμό και ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου του Τμήματος Γεωργίας για τον προϋπολογισμό στη βάση των δραστηριοτήτων
14. Συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος για την παροχή οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την εκτέλεση γεωργικών δραστηριοτήτων.
15. Ενασχόληση με τα ζητήματα που αφορούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις διεθνείς και διμερείς συμφωνίες.
16. Συντονισμό θεμάτων που αφορούν τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).
17. Συντονισμό θεμάτων που αφορούν στην Οικογενειακή Γεωργία.
18. Παροχή κατάρτισης για τους αγρότες και άλλους ενδιαφερόμενους στην ανάπτυξη της γεωργίας.
19. Συντονισμό και παρακολούθηση της αναθεώρησης των τελών του Τμήματος Γεωργίας.


Νομοθεσίες που διέπουν τον Κλάδο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης θα τις βρείτε αναζητώντας τις εδώΕπικοινωνία με το προσωπικό