Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Κλάδου ΑγρονομίαςΈνα από τα πεδία αρμοδιότητας του κλάδου Αγρονομίας είναι οι καλλιέργειες των σιτηρών, των ψυχανθών, των κτηνοτροφικών φυτών, των βιομηχανικών φυτών (ελαιούχα, κλωστικά, ζάχαρη κ.ά. Ο κλάδος έχει την ευθύνη για την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διαχειριστική Επιτροπή της Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών της ΕΕ για τα σιτηρά, τη ζάχαρη και τα βιομηχανικά φυτά. Επίσης, χειρίζεται και ενημερώνει τους γεωργούς για θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη σε σχέση με τις πιο πάνω καλλιέργειες. Στόχος του κλάδου για τις καλλιέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση του κέρδους των παραγωγών, η βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει το εδαφοκλιματικό περιβάλλον στις διάφορες περιοχές. Ένας επιπρόσθετος στόχος είναι η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας Φ.Μ.Κ. Αυτό θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης/τεχνικής υποστήριξης των γεωργών για την εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων καλλιέργειας, τη διάδοση ειδών και ποικιλιών με εμπορικές προοπτικές και ποικιλιών που είναι προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια για ανάπτυξη της διαπραγματευτικής δύναμης των γεωργών μέσω των Ομάδων Παραγωγών. Ο κυριότερος στόχος είναι η χάραξη στρατηγικής για τον τομέα των Φ.Μ.Κ.

Επιπλέον

α) διεξάγονται μελέτες και δοκιμαστικοί/επιδεικτικοί αγροί για επίλυση προβλημάτων, και προώθηση τεχνικών και ποικιλιών προς τους αγρότες,

β) συγκεντρώνονται στοιχεία για τον όγκο παραγωγής, την καλλιεργούμενη έκταση, την ποσότητα σποράς, την αξία και το κόστος παραγωγής,

γ) συγκεντρώνονται οι τρέχουσες τιμές πώλησης για τα κυριότερα είδη ανά εβδομάδα και αποστολή τους στην ΕΕ

Μια άλλη σημαντική αρμοδιότητα του κλάδου είναι η εφαρμογή και ο έλεγχος της Νομοθεσίας για την Διατήρηση Αποθεμάτων Πρώτων Υλών ζωοτροφών και σιτηρών για ανθρώπινη χρήση (Ν.39(Ι)/2021). Η νομοθεσία αυτή διασφαλίζει ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται όταν παρουσιάζεται σοβαρή διαταραχή στον εφοδιασμό δηλαδή σημαντική μείωση των ποσοτήτων πρώτων υλών ζωοτροφών και σιτηρών για ανθρώπινη χρήση στην αλυσίδα εφοδιασμού, στα εμπορικά αποθέματα και στον εφοδιασμό της Δημοκρατίας.

Επιπλέον ο Κλάδος Αγρονομίας έχει υπό την ευθύνη του το σιλό Λεμεσού. Αυτό βρίσκεται εντός του Νέου Λιμανιού Λεμεσού. Αποτελείται από δύο φάσεις με συνολική χωρητικότητα 68,000 τόνων σιτηρών και έχει την δυνατότητα της απευθείας παραλαβής από το λιμάνι μέσω εναέριου ιμάντα ή με φορτηγά. Τα σιτηρά στο σιλό αποθηκεύονται σε κυψέλες οι οποίες διαθέτουν θερμόμετρα, συστήματα αερισμού και απεντομώσεων, ούτως ώστε να διατηρείται η ποιότητα των σιτηρών και να αποτρέπεται η προσβολή τους από έντομα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο σιλό συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται η ντόπια παραγωγή σιτηρών, για λογαριασμό των σιτηροπαραγωγικών οργανώσεων.

Τέλος μια άλλη σημαντική δραστηριότητα του κλάδου είναι η λειτουργία του Σποροπαραγωγικού Κέντρου με τις εξής αρμοδιότητες:
1) Διαχειρίζεται το Σχέδιο Παραγωγής Βασικών Σπόρων σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών και το Σχέδιο Παραγωγής Πιστοποιημένων Σπόρων σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών.

2) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και μεταπωλεί περίπου 1.500 τόνους πιστοποιημένων και βασικών σπόρων σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών.

3) Παρέχει συμβουλές προς τους γεωργούς που συμμετέχουν στο Σχέδιο Παραγωγής Πιστοποιημένων Σπόρων για τις καλλιεργητικές φροντίδες των σιτηρών (σπορά, καταπολέμηση ζιζανίων και θερισμό) και επιβλέπει την πιστή εφαρμογή τους.

4) Προσφέρει, επί πληρωμή, υπηρεσίες προς τους γεωργούς, οι οποίοι θα ήθελαν να καθαρίσουν δικούς τους σπόρους με τις μηχανές και το συγκρότημα σιλό που διαθέτει.

5) Συμμετέχει στο καθεστώς 16.1 ''Επανένταξη των κυπριακών παραδοσιακών ποικιλιών στη γεωδιατροφική αλυσίδα'' και διαθέτει σπόρους παραδοσιακών ποικιλιών προς πώληση.

Η όλη λειτουργία του Σποροπαραγωγικού Κέντρου βασίζεται στους περί Σπόρων Νόμους του 1998 έως 2007 και στους περί Σπόρων Κανονισμούς του 2002 έως 2010. Τις σχετικές Νομοθεσίες θα τις βρείτε αναζητώντας τις εδώ.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

Αρ. Φαξ: (00357) 22 748004

Ηλ. Διεύθυνση.: agronomy@da.moa.gov.cy

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διεύθυνση: Μεσοκελέως,

Σοπάζ, 1042 Λευκωσία

Αρ. Φαξ: (00357) 22 34 34 19

Ηλ. Διεύθυνση.: seedproduct@da.moa.gov.cy


Επικοινωνία με το προσωπικό