Τμήμα Γεωργίας


Το Τμήμα Γεωργίας έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός μεγάλου φάσματος νομοθεσιών. Για το σκοπό αυτό από το έτος 2017 ο Τομέας Νομοθεσιών διαχωρίζεται στους ακόλουθους Κλάδους:

*
Αγροχημικών και Ζωοτροφών,
*
Προϊόντων Ποιότητας,
*
Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων.

Οι Κλάδοι αυτοί φέρουν μεταξύ άλλωντην ευθύνη:

*
παρακολούθησης τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους,
*
ετοιμασίας σχετικής εθνικής νομοθεσίας, κατευθυντήριων γραμμών προς τους Επιθεωρητές, Σχεδίων Δράσης και πολυετών εθνικών προγραμμάτων ελέγχου τα οποία, όπου απαιτείται, βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου,
*
ενδυνάμωσης της επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους αλλά και το ευρύτερο κοινό
*
ετοιμασίας Πρωτόκολλων συνεργασίας με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, εργαστήρια κ.ά.

Ευθύνη για την διενέργεια των ελέγχων και γενικότερα την υλοποίηση των πολυετών εθνικών προγραμμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εν λόγω Κλάδων έχει ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών.


Προϊστάμενος του Τομέα Νομοθεσιών είναι ο Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας κ. Ανδρέας Σελεάρης, με τηλέφωνο επικοινωνίας 22408514 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο aselearis@da.moa.gov.cy .