Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Γραφείου Ασφαλείας και Υγείας  Το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας έχει ως αποστολή τη δημιουργία υγιούς περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους στο Τμήμα Γεωργίας, καθώς και για οποιονδήποτε επηρεάζεται από τις δραστηριότητές του. Επίσης, πρόθεση του Γραφείου είναι να στηρίζει και να λαμβάνει σε συστηματική βάση, όλα τα απαραίτητα μέτρα, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, για τη μείωση των ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας.

  Για την επίτευξη της πιο πάνω αποστολής εφαρμόζονται οι εξής δράσεις:
  1) Επισκέψεις/Επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις που δραστηριοποιείται το Τμήμα Γεωργίας,
  2) Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Σεμιναρίων/Διαλέξεων,
  3) Στενή συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
   Το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας εφαρμόζει Νομοθεσίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

   Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας Πανίκο Κωνσταντίνου στο τηλέφωνο 22408650 ή μέσω e-mail, στο paconstantinou@da.moa.gov.cy. ή με την Επιθεωρήτρια Γεωργίας Άννα Κυράδη στο τηλέφωνο 22408510 ή μέσω e-mail, στο akyradi@da.moa.gov.cy ή μέσω Τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22770253  Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας Τμήματος Γεωργίας
  Δήλωση Πολιτικής Για Τη Διαχείριση Ασφάλειας, Υγείας Και Ευημερίας Του Προσωπικού Του Τμήματος Γεωργίας