Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών


Ο όρος Γεωργικές Εφαρμογές υποδηλώνει μια εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα διαδικασία διάδοσης και μεταφορά της γνώσης. Συνεπώς, ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών δραστηριοποιείται στο σημαντικό για το γεωργικό τομέα πεδίο της διάχυσης της γνώσης και των πληροφοριών στον αγροτικό κόσμο, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του γεωργικού του εισοδήματος. Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί πλήθος εργαλείων προσφέροντας έτσι γνώσεις και πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους και προσεγγίσεις. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Την ετοιμασία και εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος γεωργικών εφαρμογών, πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους Κλάδους και τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Οι Γεωργικές Εφαρμογές, μέσω του ετήσιου προγράμματος, παρέχουν συμβουλές ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις σε γεωργούς και κτηνοτρόφους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται ατομικές επισκέψεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, διαλέξεις, εκπαιδεύσεις μικρής ή μεγάλης διάρκειας, επιδείξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές, ενημερωτικές επιστολές κλπ.

2. Την αρμοδιότητα του προγραμματισμού, συντονισμού, ελέγχου και παρακολούθησης των θεμάτων δημοσιότητας του Τμήματος. Συντονίζει την ετοιμασία, επεξεργασία και έκδοση ενημερωτικών εντύπων τεχνικού, ενημερωτικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος και ενημερώνει τον αγροτικό κόσμο αλλά και το ευρύτερο κοινό για πληθώρα θεμάτων μέσω της ιστοσελίδας, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει το Τμήμα Γεωργίας. Ετοιμάζονται επίσης διάφορα προγράμματα ενημερωτικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, τα οποία παρουσιάζονται από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ραδιοφώνου «Ώρα της Υπαίθρου», καθώς και πολλά άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό «Αγρότης», καθώς και στον ημερήσιο τύπο.

3. Ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών έχει την ευθύνη της εφαρμογής των σχετικών με τη διάχυση της γνώσης δικτύων και μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Μέτρο «Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Ενημέρωσης» εφαρμόζεται από τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών προσφέροντας στους δικαιούχους διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη συμμετοχή τους σε άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ως τέτοια σημειώνεται το πρόγραμμα για τους νέους γεωργούς, το πρόγραμμα της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των αιγοπροβάτων, της διαχείρισης του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου κλπ. Το Μέτρο «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» στοχεύει στη διάχυση γνώσεων με σκοπό την εφαρμογή στο γεωργικό τομέα καινοτόμων ιδεών. Για την προώθηση της γνώσης ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών διαχειρίζεται το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ) και το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Δίκτυα. Στόχος της λειτουργίας των δικτύων είναι η μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στον αγροτικό κόσμο εμπλέκοντας προς τούτο διαφόρους φορείς αγροτικής ανάπτυξης. Το ΕΑΔ διατηρεί δική του ιστοσελίδα (www.ead.da.moa.gov.cy) με πλούσιο ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τη δράση του. Η ενημέρωση του κοινού, πέραν της ανάρτησης ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα, γίνεται με τηλεφωνικές συνομιλίες, με προσωπικές επαφές, με την έκδοση ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (e-newsletter), με τη στήριξη και διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, με την δημοσίευση άρθρων κτλ. Υπό την αιγίδα του ΕΑΔ εντός του Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών λειτουργεί και η υποομάδα του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (ΕΣΚΚ). Το ΕΣΚΚ εφαρμόζει τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ που αφορούν τη σύμπραξη καινοτομίας (Καθεστώς 16.1), παρακολουθεί και επικοινωνεί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σύμπραξης Καινοτομίας, διατηρεί ιστοσελίδα (www.eskk.da.moa.gov.cy) μέσω της οποία παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο και τη δράση του.

4. Αρμοδιότητα του κλάδου αποτελεί και η διαφύλαξη της ιστορικής γνώσης για τη γεωργία και τις πρακτικές της σε παρελθόντα χρόνο. Προς τούτο διατηρεί συλλογή αγροτικών εργαλείων, μηχανημάτων και αντικειμένων της αγροτικής ζωής και κατευθύνει τη δράση του στη δημιουργία του Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου. Έχει δε δημιουργηθεί και λειτουργεί ψηφιακό μουσείο κυπριακής υπαίθρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apsida.cut.ac.cy/items/browse?collection=17 .

5. Ο Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών έχει επίσης την αρμοδιότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας. Για το σκοπό αυτό έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Πυρήνα Μάθησης του Τμήματος Γεωργίας και βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία και συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.


    Πληροφορίες για εκπαιδεύσεις θα τις βρείτε πατώντας εδώ. Το σχετικό έντυπο για δήλωση συμμετοχής σε εκπαίδευση θα το βρείτε πατώντας εδώ.


Επικοινωνία με το προσωπικό
Επαγγελματική Κατάρτιση Αγροτών - Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Ενημέρωσης