Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Κλάδου Χρήσης Γης και Ύδατος


  Οι αρμοδιότητες του Κλάδου περιλαμβάνουν τους Τομείς Εδαφολογίας, Θρέψης Φυτών, Χρήσης Ύδατος, Υδροπονίας, Αγρομηχανικής και Αγροπεριβαλλοντικά θέματα. Στόχος είναι η αναβάθμιση της γεωργικής παραγωγής με ορθολογική αξιοποίηση των παραμέτρων της παραγωγής (έδαφος, νερό και λιπάσματα) και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, μέσα στα πλαίσια μιας περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης.

  Τομέας Εδαφολογίας
  Καλύπτει δραστηριότητες που αφορούν την ταξινόμηση και χαρτογράφηση των εδαφών για γεωργικούς σκοπούς. Συμβουλεύει τους χρήστες γης για την καταλληλότητα της και για τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν ως και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων του εδάφους. Εδαφολογικος Χάρτης της Κύπρου συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση ''Τα Εδάφη της Κύπρου''.
  Τομέας Θρέψης Φυτών
  Η εφαρμογή/χρησιμοποίηση των λιπασμάτων, η αξιολόγηση αναλύσεων εδάφους και φύλλων και η εκπόνηση προγραμμάτων λίπανσης για κάθε καλλιέργεια αποτελούν ζωτικό τομέα των δραστηριοτήτων του Κλάδου. Η εφαρμογή και αξιοποίηση των διαφόρων υγρών και στερεών αποβλήτων, στη γεωργία αποτελεί περιβαλλοντική δραστηριότητα πρωταρχικής σημασίας.
Τομέας Χρήσης Ύδατος
Οι κυριότερες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής βοήθειας για ορθολογική χρήση, εξοικονόμηση και αξιολόγηση χημικών αναλύσεων του νερού άρδευσης. Στα πλαίσια αυτά, παρέχεται δωρεάν εκπόνηση, σχεδίαση και εποπτεία εγκατάστασης Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης ως και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και αυτοματισμού των αρδεύσεων. Ετοιμάζονται ωράρια άρδευσης και γίνεται διαρκής ενημέρωση σχετικά με την προώθηση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού. Επιπρόσθετα, το σχετικό εργαστήριο του Τμήματος, που βρίσκεται στα κεντρικά κτήρια είναι πλήρως εξοπλισμένο και μεταξύ άλλων προβαίνει στον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, των φυσικών σταθερών του εδάφους, της διηθητικότητας.
Τομέας Υδροπονίας
Παρέχονται οδηγίες/πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις υδροπονικές καλλιέργειες και τα διάφορα υποστρώματα. Παρέχονται προγράμματα θρέψης για κάθε καλλιέργεια.

Τομέας Αγροπεριβαλλοντικών Θεμάτων
Η διαφύλαξη, η σωστή χρήση και η αναστροφή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος αποτελούν τους αγροπεριβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του Κλάδου. Η δημοσίευση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που αναφέρεται στη χρήση των λιπασμάτων, των κτηνοτροφικών αποβλήτων, του ανακυκλωμένου νερού αστικών αποβλήτων και της λάσπης, ο καθορισμός των κτηνοτροφικών περιοχών, η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης για προστασία του περιβάλλοντος από τη νιτρορύπανση και ο επανακαθορισμός των μειονεκτικών περιοχών, αποτελούν δραστηριότητες πρώτης προτεραιότητας.

Τομέας Αγρομηχανικής
- Ασχολείται με την προώθηση διαφόρων εγγειοβελτιωτικών έργων παρέχοντας τεχνικές συμβουλές και αρχιτεκτονικά σχέδια γεωργικών κατασκευών.
- Για Χωροταξική Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας έχουν δημιουργηθεί Κτηνοτροφικές Περιοχές οι οποίες είναι υπό τη διαχείριση του Τμήματος Γεωργίας και σε αυτές εκτελούνται έργα υποδομής. Αναπτυξιακά έργα υποδομής εκτελούνται και σε κτηνοτροφικές ζώνες. Για εκμίσθωση κτηνοτροφικού οικοπέδου σε κτηνοτροφικές περιοχές οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αίτησης (ΤΓ 607) το οποίο υποβάλουν στα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Το Εγχειρίδιο εφαρμογής -Ενημέρωση αιτούντων έχει σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμεων κτηνοτρόφων και καθοδήγηση τους για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εκμίσθωσης κτηνοτροφικού οικοπέδου (Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών). Ο δικαιούχος υπογράφει σχετική Σύμβαση Μίσθωσης.
- Για επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων εφαρμόζει Σχέδια μετακίνησης οχληρών κτηνοτροφικών υποστατικών.
- Στον τομέα Αγρομηχανικής εμπίπτει και το πεδίο εφαρμογής της Γεωργικής Μηχανολογίας που στοχεύει στην προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας και την προώθηση νέων μηχανημάτων.

Τομέας Έξυπνης Γεωργίας
Γίνεται συντονισμός, υλοποίηση δράσεων, διάδοση γνώσης που αφορά την έξυπνη γεωργία που ορίζεται ως η εφαρμογή καινοτόμων και σύγχρονων πρακτικών με τη χρήση τεχνολογίας για τη διεκπεραίωση των γεωργικών δραστηριοτήτων. Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση συμβάλει στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων, ενισχύοντας την περιβαλλοντικά και κλιματικά “έξυπνη γεωργία”.

   Τομέας Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ( Ε.Ε.Φ.Π )

   Ασχολείται με τον έλεγχο, αδειοδότηση των Συνεργείων Επιθεώρησης Ε.Ε.Φ.Π ως επίσης με την εκπαίδευση και αδειοδότηση των Επιθεωρητών Ε.Ε.Φ.Π , που θα εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλόλητας του Ε.Ε.Φ.Π . Επιπρόσθετα ενημερώνει του γεωργούς για την ανάγκη τεχνικού ελέγχου και βαθμονόμησης των Ε.Ε.Φ.Π.. Το εργαστήριο του Τομέα, που βρίσκεται στην Αχέλεια Πάφου είναι πλήρως εξοπλισμένο και μεταξύ άλλων αποτελεί χώρο εκπαίδευσης/ κατάρτισης των επιθεωρητών.Ασχολείται με τον έλεγχο, αδειοδότηση των Συνεργείων Επιθεώρησης Ε.Ε.Φ.Π ως επίσης με την εκπαίδευση και αδειοδότηση των Επιθεωρητών Ε.Ε.Φ.Π , που θα εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλόλητας του Ε.Ε.Φ.Π . Επιπρόσθετα ενημερώνει του γεωργούς για την ανάγκη τεχνικού ελέγχου και βαθμονόμησης των Ε.Ε.Φ.Π.. Το εργαστήριο του Τομέα, που βρίσκεται στην Αχέλεια Πάφου είναι πλήρως εξοπλισμένο και μεταξύ άλλων αποτελεί χώρο εκπαίδευσης/ κατάρτισης των επιθεωρητών.


Νομοθεσίες και Κανονισμοί που διέπουν τον Κλάδο Χρήσης Γης και Ύδατος μπορείτε να τις αναζητήσετε εδώ, όσον αφορά Σχέδια και έντυπα μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώΕπικοινωνία με το προσωπικό