Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες


  Ο Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών είναι ένας από τους Κλάδους του Τομέα Νομοθεσιών του Τμήματος Γεωργίας και έχει την ευθύνη των νομοθεσιών που αφορούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα βιοκτόνα, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Στα πλαίσια εφαρμογής των νομοθεσιών αυτών, ο Κλάδος ασχολείται με τις διαδικασίες χορήγησης άδειας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοκτόνα, λιπάσματα καθώς και με τις διαδικασίες χορήγησης άδειας σε καταστήματα εμπορίας, πωλητές, αποθήκες και εργοστάσια φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε συνεργεία για εφαρμογή βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης.

  Πρόσθετα ο Κλάδος δίνει εγκρίσεις εισαγωγής ζωοτροφών και προωθεί προς το Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών εισήγηση για εγγραφή ή έγκριση Επιχειρήσεων Ζωοτροφών.

  Ο Κλάδος διασφαλίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας με τη ετοιμασία και παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων ελέγχων τόσο στο επίπεδο της αγοράς όσο και στο επίπεδο του παραγωγού.

  Νομοθεσία
  Ο Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών εφαρμόζει τις ακόλουθες νομοθεσίες:
  1. Οι περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμοι του 2011 και του 2021 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009)
  2. Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισμοί του 2003.
  3. Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Οδηγία 2009/128/ΕΚ)
  4. Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2014 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 528/2012)
  5. Οι περί Βιοκτόνων (Εκτέλεση Επαγγελματικών Εργασιών) Κανονισμοί του 2019.
  6. Το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2018
  7. Ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 2006 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2003/2003).

  Ζωοτροφές
  1. Οι περί ζωοτροφών και προσθετικών των ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμοι του 1993 και 2007. Η Εθνική Νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς:


   i. Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

   ii. Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών

   iii. Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών

   iv. Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές


  2. Οι περί ζωοτροφών και προσθετικών των ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμοί του 2001 έως 2006

  Οι Λειτουργοί του Κλάδου Αγροχημικών και Ζωοτροφών, συμμετέχουν στις αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας την Αρμόδια Αρχή, και συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων που αφορούν τα θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου.

  Όσον αφορά Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει τις δραστηριότητες του Κλάδου Αγροχημικών και Ζωοτροφών (Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, Βιοκτόνα, Γεωργικά Φάρμακα) καθώς επίσης Νομοθεσίες για λιπάσματα θα τις βρείτε αναζητώντας τις εδώ

  Επίσης Θα βρείτε έντυπα που αφορούν τα πιο κάτω θέματα αναζητώντας τα εδώ.

  • Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) Ορθολογική χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
  • Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
  • Βιοκτόνα Προϊόντα και Συνεργεία Εφαρμογής Βιοκτόνων
  • Πωλητές - Καταστήματα Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων
  • Αεροψεκασμούς
  • Λιπάσματα


Επικοινωνία με το Προσωπικό
Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Δημοσιοποίηση αποφάσεων επιβολής διοικητικών προστίμων και κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Εγκρίσεις βάση Άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
Αδειοδοτημένα Συνεργεία Εφαρμογής Βιοκτόνων
Αποφάσεις Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων
Εγκεκριμένες Eγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) 183/2005
Εγγεγραμμένες Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) 183/2005
Καθορισμένα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας για Ζωοτροφές μη Ζωϊκής Προέλευσης
Εγχειρίδιο για την εφαρμογή του Συστήματος HACCP σε μικρές επιχειρήσεις παραγωγής Ζωοτροφών
Βιοκτόνα Προϊόντα
Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων
ΒΙΟΚΤΟΝΑ - Διαδικασία Εγγραφής Συνεργείων
ΒΙΟΚΤΟΝΑ - Διαδικασία εγγραφής
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - Διαδικασία Εισαγωγής και Γνωστοποίησης
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - Διαδικασία Εγγραφής
Κατάλογοι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων