Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λεμεσού


Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού εξυπηρετεί όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού εκτός από τις κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού που ανήκουν στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς. Στόχος του Γραφείου μας είναι η έγκυρη ενημέρωση, η σωστή καθοδήγηση και η αποτελεσματική εκπαίδευση των γεωργοκτηνοτρόφων σε θέματα που αφορούν:
1) Σύγχρονες γεωργικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής
2) Τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
3) Τη φυτοπροστασία
4) Τη σωστή χρήση νερού με ωράρια άρδευσης, προγράμματα λιπάνσεων, βελτίωση δομής του εδάφους – σωστή χρήση ανακυκλωμένου νερού
5) Την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος
6) Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 & 2014 – 2020 καθώς και άλλα κυβερνητικά αναπτυξιακά Σχέδια

Για το σκοπό αυτό γίνονται συστηματικές ατομικές επαφές με τους γεωργοκτηνοτρόφους της Επαρχίας μας, περιφερειακές, ενημερωτικές συγκεντρώσεις, διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και παράλληλα χρησιμοποιούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ημερήσιος και περιοδικός τύπος.

Άλλες αρμοδιότητας του γραφείου μας είναι:
1) Η εφαρμογή και ο έλεγχος του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής της Α.Η.Κ.
2) Συμβουλευτική ενημέρωση και έλεγχος του Προγράμματος Δράσης για τις ευαίσθητες από τη νιτρορύπανση περιοχές.
3) Το σχέδιο εκρίζωσης της Τρομώδους Νόσου
4) Ο έλεγχος, παρακολούθηση του πληθυσμού και περιοδική καταπολέμηση της ποντίκας
5) Η τοποθέτηση και έλεγχος παγίδων για παρακολούθηση του πληθυσμού ορισμένων εντόμων όπως Κοκκινόψωρα, Δάκο, Μεσογειακή Μύγα, Ευδεμίδα, Καρπόκαψα και έκδοση ανακοινώσεων για το σωστό χρόνο καταπολέμησης
6) Οι επισκοπήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής
7) Η επίβλεψη της λειτουργίας και καθοδήγηση των Συνδέσμων Προστασίας Αμπέλου
8) Διαχείριση κτηνοτροφικών περιοχών
9) Παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών
10) Η παροχή αρχιτεκτονικών σχεδίων για γεωργικά και κτηνοτροφικά υποστατικά
11) Διεκπεραίωση εργασιών που ανατίθενται από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Ημικρατικούς Οργανισμούς

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού συνεργάζεται με τις Αγροτικές Οργανώσεις, τις Τοπικές Αρχές, τις Οργανώσεις Παραγωγών και άλλα οργανωμένα σύνολα της Επαρχίας μας.Επικοινωνία με το προσωπικό