Τμήμα Γεωργίας


  Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία.

  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

  Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.
Πολιτική Τμήματος Γεωργίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί ένα σημαντικό θέμα που αφορά την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα των ατόμων.

Το Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ), ως μέρος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εφαρμόζει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ρυθμίζεται από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΔΠ)2016/679 καθώς και από τον νόμο 125(I)2018.

Το ΤΓ συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που κρίνονται ως τα απολύτως απαραίτητα για τη συμμόρφωσή του σε κάθε νόμιμη υποχρέωση ή την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Οι δραστηριότητες του ΤΓ πραγματοποιούνται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί. Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της αναλογικότητας και του απορρήτου με σκοπό να προστατευθούν η ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα των πολιτών.

Οι αρχές που διέπουν την οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ΤΓ, περιγράφονται στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία που είναι ασύμβατη με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Οι σκοποί αυτοί είναι καθορισμένοι, σαφείς και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες («περιορισμός του σκοπού»).

Το ΤΓ έχει ως στόχο να γίνεται με ακρίβεια η ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων όπου κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση διόρθωση ή διαγραφή ανακρίβειών και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε φυσικά ή ψηφιακά αρχεία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία, αναλόγως της περιστάσεως.


Ορισμοί:


  1. "Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα": Αναφέρονται σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ένα ζώντα φυσικό πρόσωπο και μπορεί αμέσως ή εμμέσως να προσδιοριστεί η ταυτότητα του, μέσω ενός ή περισσοτέρων στοιχείων.

  2. "Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων": Αναφέρεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σειρά δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προσωπικά δεδομένα. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή.

  3. "Υπεύθυνος Επεξεργασίας": Αναφέρεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλους φορείς που αναλαμβάνουν την καθορισμένη για τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους.

  4. "Εκτελών την Επεξεργασία": Αναφέρεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλους φορείς που αναλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

  5. "Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων": Αναφέρεται στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του οργανισμού με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο ρόλος είναι καθαρά συμβουλευτικός και λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του οργανισμού και του Επιτρόπου.


Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται να συλλεχθούν:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ποικίλλουν αναλόγως των δραστηριοτήτων του χρήστη.

Δύναται να συλλεχθούν τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:


  · Όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.

  · Ημερομηνία γέννησης.

  · Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται.

  · Πληροφορίες που αφορούν την τήρηση Νομοθεσιών που εφαρμόζει το ΤΓ όπως για παράδειγμα τι εκτάσεις και ήδη καλλιεργεί και αριθμός και είδη ζώων που εκτρέφει ο γεωργός.

  · Πληροφορίες που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΤΓ.

  · Στοιχεία του λογαριασμού χρήστη, όπως για παράδειγμα όνομα χρήστη, στοιχεία σύνδεσης κ.λπ.


Σημειώνεται ότι, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση, ο έλεγχος πρόσβασης και ο διαχωρισμός καθηκόντων, με σκοπό την αποτροπή απώλειας, ή αθέμιτης χρήση ή η παράνομης πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους απαραίτητους υπαλλήλους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζονται, τα δεδομένα του εκάστοτε χρήστη, νοουμένου ότι έχει παρθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση. Επιπρόσθετα διατηρείται ο χαρακτήρας της εμπιστευτικότητας. Περίπτωση υποψίας παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε χρήστη,καθιστά υπεύθυνο το ΤΓ όπως προβεί στις απαραίτητες ενημερώσεις τόσο σε εσάς, όσο και στη σχετική εποπτική αρχή, εφόσον υφίσταται νομική υποχρέωση για τέτοια ενέργεια.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη γίνεται για ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω σκοπούς:


  · Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που εκτελεί το ΤΓ.

  · Για τη συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση.

  · Όταν δοθεί η συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων.

  · Για άλλους σκοπούς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΓ.

  Αναλόγως του τύπου των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, χρησιμοποιούνται και οι πιο κάτω ανάλογες νομικές βάσεις στις οποίες το ΤΓ μπορεί να στηριχθεί, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες και το λόγο επεξεργασίας τους:

  · Συγκατάθεση: Υπάρχει συγκατάθεση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό.

  · Συμβόλαιο: Κρίθηκε απαραίτητη η χρήση προσωπικών στοιχείων για την εκτέλεση μιας συμβάσης που ο χρήστης έχει συνάψει με το ΤΓ ή ακόμη ζητήθηκε απο το ΤΓ η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προτού το ΤΓ προχωρήσει στη σύναψη μιας σύμβασης.

  · Νομική υποχρέωση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε χρήστη, καθίσταται υποχρεωτική για τη συμμόρφωση με το νόμο (εκτός από τις συμβατικές υποχρεώσεις).

  · Άσκηση εξουσίας: Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός καθήκοντος που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο για την επεξεργασία.

  · Έννομα συμφέροντα: Όταν η χρήση των προσωπικών στοιχείων του εκάστοτε χρήστη, είναι απαραίτητη για να εξυπηρετηθούν τα έννομα συμφέροντα του ΤΓ ή και τα έννομα συμφέροντα τρίτων (εκτός αν υπάρχει καλός λόγος για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του εκάστοτε χρήστη, ο οποίος υπερισχύει των έννομων συμφερόντων του ΤΓ).


Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Τμήμα Γεωργίας ενδέχεται να μεταβιβάσει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει μόνο εάν είναι υποχρεωμένο και κρίνει ότι είναι απαραίτητο για νόμιμους σκοπούς.

Δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και περιλαμβάνουν τα εξής:


  · Δικαίωμα πρόσβασης: Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του ΤΓ και ακόμη να αποκτά αντίγραφο αυτών.

  · Δικαίωμα διόρθωσης: Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να διόρθωσης τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά του δεδομένα, υποβάλλοντας μια σχετική δήλωση στο ΤΓ με τα σωστά προσωπικά δεδομένα.

  · Δικαίωμα διαγραφής: Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητά τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σε περιπτώσεις όπου:


   1.Τα προσωπικά του δεδομένα,δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

   2.’Οταν ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του και δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

   3.‘Οταν η επεξεργασία γίνεται χωρίς την ύπαρξη νομικής βάσης.

   4.’Οταν ο νόμος προβλέπει την υποχρεωτική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.


  · Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητά τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων στις πιο κάτω περιπτώσεις:

   1.Υπάρχει αμφισβήτηση της ακρίβειας των δεδομένων και μέχρι το ΤΓ να επαληθεύσει την ακρίβεια τους.

   2. Όταν αντί της διαγραφής ζητηθεί ο περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

   3.Όταν το ΤΓ δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από τον πολίτη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.


  · Δικαίωμα εναντίωσης: Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αντιτίθεται στην επεξεργασία των δεδομένων του, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του ΤΓ.

  · Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή για ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία απλών προσωπικών δεδομένων, χωρίς αναδρομική ισχύ.


Τα παραπάνω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου.

Για όλα τα παραπάνω και για να απαντηθούν οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει γραπτώς με το ΤΓ (με προσοχή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων). Το ΤΓ θα απαντήσει στο αίτημα χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο μήνες, αν κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή τον αριθμό των αιτημάτων.

Ατομο που θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μετρα ασφαλειας

Το ΤΓ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και τη διασφάλιση της κατάλληλης ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του και τους συνεργάτες του σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΓΚΠΔ και έχει δεσμεύσει τους συνεργάτες του, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, μέσω συμβάσεων που περιλαμβάνουν τις αναγκαίες εγγυήσεις και διασφαλίσεις του ΓΚΠΔ.

Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα περιορίζεται αποκλειστικά στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους για τους σκοπούς που απαιτούνται, και αυτοί υποχρεούνται να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, χρησιμοποιώντας μοναδικούς προσωπικούς κωδικούς χρήσης και κωδικούς πρόσβασης στα συγκεκριμένα δεδομένα. Οι διακομιστές του συστήματος είναι τοποθετημένοι σε ασφαλείς χώρους για την προστασία των αρχείων και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η πρόσβαση σε αυτούς επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

Οι φάκελοι που περιέχουν προσωπικά δεδομένα στο ΤΓ μετακινούνται σύμφωνα με το νόμο περί διαβαθμισμένων εγγράφων.

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από το ΤΓ μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επεξεργασία τους, στα πλαίσια των καθηκόντων του και της άσκησης της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί. Επίσης, τα δεδομένα μπορεί να διατηρούνται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, όσο αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τροποποιηση στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το ΤΓ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά τη δική του κρίση, και οι τυχόν αναθεωρημένες πολιτικές θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΤΓ.

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αντρέας Αλεξάνδρου, Ανώτερος Λειτουργός ΤΓ

Τμήμα Γεωργίας, Κλάδος Διγέλπ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων

Λεωφ. Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

Τηλ.: 22464038

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: aalexandrou@da.moa.gov.cy

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης