Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες της Μονάδας Εξουσιοδότησης Πληρωμών

Με την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, το Τμήμα Γεωργίας, όπως ήταν αναμενόμενο, στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει στο νέο, διαφοροποιημένο και πιο απαιτητικό του ρόλο, έχει αναδιαρθρωθεί.
Η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών του Τμήματος Γεωργίας ασχολείται με την εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των Μέτρων/Καθεστώτων του ΠΑΑ και των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς για τα οποία γίνονται αναδοχή στο Τμήμα Γεωργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).


Η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών του Τμήματος Γεωργίας υπάγεται άμεσα στη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας.


Στο παρόν στάδιο η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών ασχολείται με την υλοποίηση των ακόλουθων Μέτρων/Καθεστώτων που αφορούν :


I. Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027
Αριθμός Μέτρου/ Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου/ Καθεστώτος
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
ΜΠ
07/03/2024
31/07/2024
ΕΠΣΑ 1
11/12/2023
22/12/2023
ΕΠΣΑ 3
15/01/2024
26/01/2024
ΜΠ
13/03/2023
28/03/2023
II. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΠΑΑ) 2014-2020
Αριθμός Μέτρου/ Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου/ Καθεστώτος
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
4.3.1
05/08/2019
9/12/2022
4.3.2
6/04/2016
30/10/2023
14
05/05/2021
21/05/2021
16.1 (Φάση Β)
23/12/2019 (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - Ά Προκήρυξης)
30/4/2020 (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - Ά Προκήρυξης)
23/12/2019 (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - ΄Β Προκήρυξης)
31/07/2020 (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - ΄Β Προκήρυξης)
16.4
23/04/2021
29/10/2021
19.2.1
07/06/2017
30/06/2022
19.2.2
7/1/2020
31/12/2021
19.2.3.1
28/07/2017
31/12/2020
19.2.3.2
15/01/ 2019
31/12/2019
19.2.4
21/10/2019
30/10/2020
19.2.5
04/03/2019
30/10/2020
19.3
24/10/2016
30/10/2023
19.4
27/06/2016
30/10/2023
22
28/11/2022
12/12/2022
4.3.1
08/06/2023
31/12/2024
III. Κοινές Οργανώσεις Αγοράς (ΚΟΑ)
Αριθμός Μέτρου/ Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου/ Καθεστώτος
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
ΚΟΑ 3
Ετήσια Υποβολή Αιτήσεων
από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος για το οποίο ζητείται ενίσχυση
μέχρι 15 Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος για το οποίο ζητείται ενίσχυση
ΚΟΑ 8
21/02/2022
14/03/2022
ΕΠΣΑ 1β
29/11/2021
20/12/2021
ΕΠΣΑ 1γ
15/04/2022
10/05/2022
ΕΠΣΑ 1β.3
9/12/2022
29/12/2022
ΕΠΣΑ 1γ
15/04/2023
3/05/2023
ΕΠΣΑ 1γ
14/06/2023
21/06/2023
IV. Άλλα Μέτρα/ Καθεστώτα/ Σχέδια που εφαρμόζει η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών
Αριθμός Μέτρου/ Καθεστώτος
Τίτλος Μέτρου/ Καθεστώτος
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
8/6/2022
15/6/2022

Έντυπα αιτήσεων για τα πιο πάνω Μέτρα/ Καθεστώτα καθώς και σχετικές πληροφορίες θα βρείτε αναζητώντας τα στην ενότητα Σχέδια και Αιτήσεις.
Επικοινωνία με το προσωπικό
Καθεστώς 4.3.1: Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
Καθεστώς 4.3.2: Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία
Μέτρο 14: Καλή Διαβίωση των Ζώων
Καθεστώς 16.1 (Φάση Β): Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία
Καθεστώς 16.4: Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές
Δράση 19.2.1: Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες
Δράση 19.2.2: Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες
Δράση 19.2.3.1: Μελέτες που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Δράση 19.2.3.2: Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας
Δράση 19.2.4: Δράσεις Συνεργασίας
Δράση 19.2.5: Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής
Καθεστώς 19.3: Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
Καθεστώς 19.4: Έξοδα Λειτουργίας - Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης
Μέτρο KOA 3: Μέτρο Eνίσχυσης σε Aναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών με βάση τα Eπιχειρησιακά τους Προγράμματα
Μέτρο KOA 8: Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022
Μέτρο ΕΠΣΑ 1β: Αναδιάρθρωση & Μετατροπή Αμπελώνων 2021- 2022
Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ: Πράσινος Τρύγος Σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2021 2022
Σχέδιο στήριξης τυροκομείων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα Μέτρα που εφαρμόστηκαν στον τομέα της εστίασης λόγω της πανδημίας COVID-19
Μέτρο 22: Έκτακτη ενίσχυση για στήριξη των γεωργών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία Δράση Γ: Αμπελουργία (ποικιλίες «Ξυνιστέρι» και «Ντόπιο Μαύρο»)
Μέτρο ΕΠΣΑ 1β.3: Kατασκευή/Επιδιόρθωση Παραδοσιακών Τοίχων Ξερολιθιάς Σε Υφιστάμενους Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2022 - 2023
Μελισσοκομικό Πρόγραμμα
Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ: Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2022-2023
2η Προκήρυξη - Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ: Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2022-2023
Καθεστώς 4.3.1: Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη - Ε' προκήρυξη
Παρέμβαση ΕΠΣΑ 1: Δράσεις ΕΠΣΑ 1α και ΕΠΣΑ 1β
Παρέμβαση ΕΠΣΑ 3
Μελισσοκομικό πρόγραμμα 2024