Τμήμα Γεωργίας


    Δραστηριότητες Κλάδου Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων
Οι αρμοδιότητες του Κλάδου Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση στους τομείς της αγελαδοτροφίας, γαλακτοκομίας, αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και κονικλοτροφίας.

Ο Κλάδος ενημερώνει και παρέχει τεχνικές συμβουλές που αφορούν τη στέγαση και το μηχανολογικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τη διατροφή και τη γενετική βελτίωση των ζώων και γενικά τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, μέσα από τις πιο κάτω δράσεις:

1. Ενημερώσεις, τεχνικές συμβουλές και εκπαιδεύσεις για την παρασκευή κυπριακών γαλακτοκομικών προϊόντων όπως χαλούμι, γιαούρτι, τυρί παφίτικο, τυρί φλαούνας και τελεμέ.

2. Επιμόρφωση/ εκπαίδευση κτηνοτρόφων στα πλαίσια των ετήσιων προγραμμάτων που οργανώνει το Τμήμα Γεωργίας για τους κτηνοτρόφους τόσο σε ατομικό επίπεδο, με επισκέψεις στις μονάδες, όσο και σε ομαδικό επίπεδο στις Κοινότητες ή στα ΚΕΓΕ, για όλα τα θέματα που αφορούν τον Κλάδο.

3. Διεξαγωγή ετήσιων επισκοπήσεων χοιροτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας και κονικλοτροφίας (διενεργούνται σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία). Η επισκόπηση πτηνοτροφίας πραγματοποιείται ανά τριετία και η καταγραφή ορνίθων αυγοπαραγωγής και αναπαραγωγής σε ετήσια βάση.

4. Εβδομαδιαία συλλογή και αποστολή τιμών χοίρειου κρέατος, βρώσιμων αυγών, αιγοπρόβειου κρέατος, κρέατος πουλερικών, αγελαδινού γάλακτος και χαλουμιού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Στατιστική Υπηρεσία.

5. Ετοιμασία κειμένου, ανά τρίμηνο, για τη στήλη «Εποχιακές Γεωργικές Ασχολίες» του περιοδικού "Αγρότης".

6. Παροχή συμβουλών για την ετοιμασία αρχιτεκτονικών σχεδίων ανέγερσης κτηνοτροφικών υποστατικών.

7. Μηνιαία αναφορά παραγωγής και διακίνησης αυγών εκκόλαψης και νεοσσών στη Στατιστική Υπηρεσία, για προώθησή τους στη EUROSTAT και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


8. Πρόβλεψη παραγωγής νεοσσών μέσω υπολογιστικού μηχανισμού.

9. Διατήρηση μονάδας εκτροφής γενετικά βελτιωμένων αιγοπροβάτων, υψηλών αποδόσεων. Με στόχο τη γενετική βελτίωση και ανάπτυξη των αιγοπροβάτων, το Τμήμα Γεωργίας διατηρεί πυρήνα αναπαραγωγής αιγών και προβάτων στον Κτηνοτροφικό Σταθμό Αχέλειας στην Επαρχία Πάφου. Ανάμεσα στους στόχους είναι η παραγωγή και έκδοση ζώων αναπαραγωγής υψηλής γενετικής αξίας, η επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας και των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, παράγονται πρόβατα και αίγες ανθεκτικά στην τρομώδη νόσο, τα οποία πωλούνται σε ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Απώτερος στόχος είναι η αλλαγή της γενετικής σύνθεσης των κοπαδιών των αιγοπροβάτων, ώστε όλα τα ζώα να αντικατασταθούν με άλλα που έχουν ανθεκτικό γονότυπο.


10. Ετοιμασία Σχεδίου Αύξησης Αιγοπρόβειου Γάλακτος, αφού ένας από τους βασικότερους στόχους της πολιτικής του Τμήματος Γεωργίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είναι η αύξηση της παραγωγής του αιγοπρόβειου γάλακτος. Το Σχέδιο θα συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών παρασκευής χαλουμιού στα πλαίσια του προτύπου, εν όψει και της επικείμενης πιθανής έγκρισης του χαλουμιού ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

11. Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Τρομώδους Νόσου σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

12. Ετοιμασία Μέτρου 14 «Καλή Διαβίωση των ζώων». Έχει σαν στόχο να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη ευημερία των αιγοπροβάτων στην Κύπρο, το οποίο πρόκειται να επιτευχθεί με σχεδιασμό και υλοποίηση ενός καταλόγου δράσεων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις καθώς και τη συνήθη πρακτική.

Οι νομοθεσίες που χειρίζεται ο Κλάδος, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της κτηνοτροφίας, είναι οι ακόλουθες:

(α) Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος 2022, 207(Ι)2022 που αναφέρεται στην οργάνωση και αναγνώριση των συνδέσμων εκτροφέων μιας συγκεκριμένης φυλής ζώων, στις διαδικασίες εμπορίας ζωντανών ζώων για σκοπούς αναπαραγωγής αλλά και γενετικού υλικού, καθώς και τις διαδικασίες για την εκτίμηση της γενετικής αξίας των ζώων καθαρής φυλής. Στο πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνονται τα βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή και ιπποειδή. Ο πίνακας που αναφέρεται στις Κοινωνίες εκτροφής που τηρούν βιβλία αναπαραγωγής για καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής βάσει του Καν. (ΕΕ) 2016/1012 είναι διαθέσιμος πατώντας εδώ.


(β) Ο περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμος του 2017 [50(I)/2017].

Εκτός από τις πιο πάνω δραστηριότητες ο Κλάδος είχε/ έχει ενεργή συμμετοχή στην ετοιμασία του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και 2014-2020. Ο Κλάδος ετοιμάζει τον κατάλογο των επιλέξιμων δράσεων για τους προαναφερθέντες τομείς, οι οποίες αφορούν το καθεστώς «Επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», ενώ έχει την ευθύνη για την ετοιμασία του καθεστώτος «Διαχείριση Αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων». Επιπρόσθετα, ο Κλάδος είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία των Κρατικών Ενισχύσεων και άλλων Ενισχύσεων. Παράλληλα, ετοιμάζει/ παρουσιάζει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα και επιπρόσθετα, ενημερώνει/ συμβουλεύει κτηνοτρόφους και καταναλωτές και εκπαιδεύει Επιθεωρητές του Τμήματος σε θέματα Νομοθεσιών, με διεξαγωγή σεμιναρίων και με τη δημοσίευση έντυπων τεχνικών εγχειριδίων και άρθρων σε εφημερίδες. Ο Κλάδος έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας που αφορά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητές του (όπως Πολεοδομικές Άδειες, Άδειες Οικοδομής κτλ) και συμμετέχει σε συσκέψεις με άλλα κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες εκπροσωπώντας το Τμήμα Γεωργίας.

Ευθύνη του Κλάδου Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων είναι επίσης και η εκπροσώπηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις Διαχειριστικές Επιτροπές για τα ζωικά προϊόντα, στις Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τις στατιστικές του γάλακτος και της ταξινόμησης των σφάγιων βοοειδών και χοίρων, στις Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Λειτουργός του Κλάδου έχει ορισθεί ως μέλος και συμμετέχει στις συσκέψεις της Τεχνικής Επιτροπής Συσσιτίου της Εθνικής Φρουράς, του Συμβουλίου Ζωοτροφών, του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμάκων κ.α.

Το Σχέδιο κρατικής ενίσχυσης σε Συνδέσμους, Ενώσεις Εκτροφέων/ Οργανώσεις Αναπαραγωγής (Κοινωνίες Εκτροφής) για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών μητρώων ζώων για την περίοδο 2021-2022 καθώς και τα έντυπα αιτήσεων που σχετίζονται με τον περί προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμο (Ν.103(Ι)2016) θα τα βρείτε αναζητώντας τα εδώ.

Όσον αφορά τις Νομοθεσίες που διέπουν τις δραστηριότητες του Κλάδου Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής των Ζώων θα τις βρείτε αναζητώντας τις εδώ.Επικοινωνία με το προσωπικό