Τμήμα Γεωργίας


Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αποτέλεσε το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής της Ένωσης στην Κύπρο για την περίδο 2014 - 2020. Σκοπός του ήταν η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου,και περιελάμβανε από μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2014-20 διατέθηκαν περίπου €243 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισέφερε στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπο ποσό διατέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. Το Πρόγραμμα αφορούσε σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Μεταβατική Περίοδος 2021-2022
Λόγω της καθυστέρησης στην υιοθέτηση των Κανονισμών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και μέχρι την ολοκλήρωση της είχε αποφασσιτεί απο τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όπως η εφαρμογή των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης των ΚΜ επεκταθεί κατά δύο έτη. Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραχώρησε για το Πρόγραμμα της Κύπρου ένα πρόσθετο ποσό ύψους €64,2 εκ. για διενέργεια ενός νέου κύκλου προκηρύξεων την διετία 2021-2022. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Κύπρος διέθεσε ως δημόσια δαπάνη ένα πρόσθετο ποσό περίπου €100 εκ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην οικοσελίδα του.Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων ΠΑΑ 2014 2020