Τμήμα Γεωργίας


Οι Κανόνες Αιρεσιμότητας βασίζονται στο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που έχει εφαρμοστεί μέχρι το έτος 2022 και αποσκοπούν στη συμμόρφωση των αγροτών και άλλων δικαιούχων με τα βασικά πρότυπα που αφορούν στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων. Οι εν λόγω υποχρεώσεις των γεωργών και των κτηνοτρόφων αναφέρονται ως:

Πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ), και
Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ),

Πιο αναλυτικά, oι Κανόνες Αιρεσιμότητας, όπως καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2115/2021, αποτελούνται από εννέα πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ) και έντεκα Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) και αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

α)Το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων,
β) τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών,
γ) την καλή διαβίωση των ζώων.

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα σύνολο κανονισμών που καθοδηγεί τους αιτούντες στο τι πρέπει και στο τι δεν πρέπει να πράττουν ώστε να λαμβάνουν αγροτικές ενισχύσεις. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων Κυβερνητικών Υπηρεσιών να πληροφορήσουν τους Κύπριους γεωργούς και κτηνοτρόφους για τους κανόνες της Αιρεσιμότητας και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από αυτή.

Ποιους αφορούν οι Κανόνες Αιρεσιμότητας;

Οι απαιτήσεις της Αιρεσιμότητα αφορούν:

Α) Τους Αιτούντες/Δικαιούχους όλων των Παρεμβάσεων Άμεσων Ενισχύσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα
Η συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα
Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών
Τα προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων
Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη

Β) Τους Αιτούντες/Δικαιούχους Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και αναφέρονται:

Σε περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης
Σε φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά περιοχή
Σε μειονεκτικές περιοχές στις οποίες πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις της Αιρεσιμότητας;

1. Πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ)

ΚΓΠΚ 1. Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε σχέση με τη γεωργική έκταση
ΚΓΠΚ 2. Προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων (έτος εφαρμογής 2024)
ΚΓΠΚ 3. Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών.
ΚΓΠΚ 4. Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων.
ΚΓΠΚ 5. Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους.
ΚΓΠΚ 6. Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.
ΚΓΠΚ 7. Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη εκτός από καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό.
ΚΓΠΚ 8. Ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, και για όλες τις γεωργικές εκτάσεις, διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου και απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών.
ΚΓΠΚ 9. Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν οριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι σε περιοχές του δικτύου Natura 2000


2. Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (νομοθεσίες)

ΚΑΔ 1. Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση υδάτων για άρδευση εφόσον προβλέπεται
ΚΑΔ 2.Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (για τα τεμάχια που βρίσκονται εντός των ευαίσθητων στη νιτρορύπανση περιοχών)
ΚΑΔ 3.Διατήρηση των άγριων πτηνών
ΚΑΔ 4.Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας - Δίκτυο Φύση 2000 (Natura 2000) (για τα τεμάχια που βρίσκονται εντός των περιοχών Δίκτυο Φύση 2000)
ΚΑΔ 5. Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών
ΚΑΔ 6.Απαγόρευση της κερδοσκοπικής χρήσης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή
ΚΑΔ 7. Κανόνες σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά
ΚΑΔ 8. Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
ΚΑΔ 9. Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των μόσχων
ΚΑΔ 10. Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων
ΚΑΔ 11.Προστασία των ζώων στα εκτροφεία