Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) του Τμήματος Γεωργίας δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2007 βάσει του άρθρου 4(6) του Κανονισμού 882/2004/ΕΚ (που αφορά τη διενέργεια επισήμων ελέγχων σε σχέση με τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων) και είναι στελεχωμένη από μία Λειτουργό Γεωργίας Α΄ και μια Επιθεωρήτρια Γεωργίας.
Οι Κλάδοι που υπόκεινται σε έλεγχο από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι: α)ο Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών β) ο Κλάδος Φυτοϋγείας, Εμπορικών Προδιαγραφών και Γεωργικών Προϊόντων, γ) ο Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών και δ) ο Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας.

Βασικός της σκοπός είναι να διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους, βάσει πενταετούς/ετήσιου προγραμματισμού, ώστε να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων που διενεργεί το Τμήμα Γεωργίας όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ζωοτροφών και τροφίμων. Ο βασικός σκοπός των ελέγχων είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και καταλληλόλητα του συστήματος των επίσημων ελέγχων που διενεργεί το Τμήμα Γεωργίας όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ζωοτροφών και τροφίμων καθώς και τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Με σκοπό την ομοιόμορφη και αποτελεσματική εκτέλεση των ελέγχων, θεσπίστηκε σχετική διαδικασία η οποία οδηγεί στην ολοκλήρωση του ελέγχου αφού διασφαλιστεί η ικανοποιητική εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για όλες τις συστάσεις που δόθηκαν εκ μέρους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Στα πλαίσια αυτά, διεξάγονται επανέλεγχοι με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με όλες τις συστάσεις του ελέγχου.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί σε ετήσια βάση τα Πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχου (ΠΟ.Ε.Σ.Ε), στα οποία καλούνται τα Κράτη-Μέλη να παρουσιάσουν τις εθνικές ρυθμίσεις που έχουν προβλεφθεί για την εφαρμογή των επισήμων ελέγχων στους τομείς των τροφίμων και των ζωοτροφών και να θέσουν τους εθνικούς στρατηγικούς και επιμέρους στόχους και προτεραιότητες για τις δραστηριότητες των επισήμων ελέγχων.

Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι τέτοιες έτσι ώστε να διασφαλίζονται κάποια απαιτούμενα χαρακτηριστικά όπως συστηματικότητα, διαφάνεια κ.λπ. Στα πλαίσια αυτά, έχει υιοθετήσει από το 2016, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001, το οποίο και εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο του Τμήματος Γεωργίας και έχει επίπτωση στην ποιότητα των ελέγχων που διενεργεί, καθώς και την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Χρυστάλλα Κώστα στο τηλέφωνο 22464094 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ckosta@da.moa.gov.cy