Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Κλάδου ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων

Ο Κλάδος ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων υπάγεται στον Τομέα Οριζόντιων Κλάδων του Τμήματος Γεωργίας. Το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) υπάγεται στον κλάδο ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων. Πατήστε εδώ για μεταφορά στο Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)


Οι κύριες αρμοδιότητες του Κλάδου ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων αφορούν τα ακόλουθα:

1. την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
2. τη δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας στο Τμήμα Γεωργίας, για αριθμόΥπηρεσιών που προσφέρει ή θα προσφέρει στο κοινό, ώστε στο μέλλον να επιτευχθεί η όσο δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση του αγρότη, μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα οι αγρότες θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας «Αριάδνη» να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για διάφορα θέματα/τομείς της αρμοδιότητας του Τμήματος και αφού εξεταστεί το αίτημα τους, θα λαμβάνουν απάντηση για το αίτημα τους, με ηλεκτρονικό μήνυμα ή/και μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου
3. το συντονισμό της ανάπτυξης αριθμού λογισμικών στο Τμήμα Γεωργίας, κάτωαπό την ομπρέλα μιας ενιαίας πλατφόρμας, με σκοπό την αύξηση τηςπαραγωγικότητας και τη συλλογή σημαντικής πληροφόρησης σε μια ενιαία βάσηδεδομένων
4. την εφαρμογή του ΔΙΓΕΛΠ
5. την εφαρμογή διαφόρων εθνικών σχεδίων και Νομοθεσιών, όπως για παράδειγμα το Μητρώο Αγροτών και το πετρέλαιο κίνησης για αγροτικούς σκοπούς
6. την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)
7. την ετοιμασία σε τακτά διαστήματα ενδεικτικών τιμών εσόδων/εξόδωνκαλλιεργειών και παραγωγικών ζώων
8. την ανάλυση διαφόρων δεδομένων που περιλαμβάνονται σεβάσεις δεδομένων, την τεκμηρίωση δεδομένων και σε απλές μελέτεςσε σχέση με διαφοροποιήσεις διαφόρων δεικτών του γεωργοκτηνοτροφικούτομέα. Την εξαγωγή διάφορων δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων, που προωθούνται στους αντίστοιχους Κλάδους του Τμήματος, για την εκπόνηση διαφόρων στοχευμένων μελετών, για διάφορους παραγωγικούς κλάδους του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα
9. την εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων
10. α. την εξέταση, επεξεργασία και εξασφάλιση των αναγκών του Τμήματος σε εξοπλισμό και εφαρμογές τεχνολογίων πληροφορικής,
β. την τεχνική υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν εξοπλισμό και συστήματα,
γ. τη δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση των υποδομών δικτύωνΝομοθεσίες και Κανονισμούς που διεπούν τον Κλάδο ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυση και Τεκμηρίωση Δεδομένων μπορείτε να τις βρείτε αναζητώντας τις εδώ

Τα Σχέδια α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους ''Χρωματισμένου" γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς, β) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης, Οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων καθώς και διάφορα άλλα έντυπα θα τα βρείτε αναζητώντας τα εδώΕπικοινωνία με το προσωπικό
Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)
Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Σχέδια Πετρελαίου κίνησης - 6η προκήρυξη