Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες του Κλάδου Διαχείρισης ΚινδύνωνΟ Κλάδος έχει την γενική ευθύνη των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων.

Συμμετέχει στη Διαμόρφωση των Σχεδίων λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και προβαίνει στις ενέργειες που θα καθιστούν τα σχέδια οικονομικά βιώσιμα. Τηρουμένου των πιο πάνω διενεργεί διαβουλεύσεις με τους γεωργούς, τις ομάδες παραγωγών και το Οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα ώστε να ενσωματωθούν οποιεσδήποτε εισηγήσεις θα καθιστούσαν τα σχέδια αποδοτικότερα προς τους αγρότες.

Ο Κλάδος Συντονίζει την εφαρμογή όλων των σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις ώστε να επιλύονται οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται. Διεξάγει ελέγχους για όλο το Φάσμα της Διαχείρισης Κινδύνων και πραγματοποιεί την τελική αξιολόγηση, τους υπολογισμούς και την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Επιλέξιμα Σχέδια μέσω Ταμείου

Επιλέξιμα είναι τα σχέδια που λειτουργούν μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, που συστάθηκε με βάση το Ν103(Ι)/2019, όπως αυτός τροποποιήθηκε και με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 454/2021.

Κάθε γεωργός έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις δράσεις διαχείρισης κινδύνου μέσω του Ταμείου, νοουμένου ότι έχει καταβάλει την ετήσια εισφορά που αναλογεί στις καλλιέργειες του.

Στο Ταμείο επί του παρόντος περιλαμβάνονται όλες οι υπαίθριες γεωργικές καλλιέργειες και ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας (ζώα και υποστατικά). Καλύπτονται επίσης οι γεωργικές υποδομές, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας. Δεν καλύπτονται τα θερμοκήπια και δικτυοκήπια ώς κατασκευές καθώς και οι υπόλοιποι κλάδοι της ζωικής παραγωγής.

Α) Αναθεωρημένο Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημίων στον τομέα της γεωργίας 2014-2020

Περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες :

1. «Θεομηνία» (Σεισμοί, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες και πλημμύρες, καθώς και άλλες θεομηνίες, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να δοθεί ικανοποιητική (ακριβής) περιγραφή τους, όπως για παράδειγμα οι ανεμοστρόβιλοι).

2. «έκτακτα γεγονότα» (Πόλεμος, εσωτερικές ταραχές ή τις απεργίες και με ορισμένες επιφυλάξεις και ανάλογα με την έκταση τους, μείζονα πυρηνικά ή βιομηχανικά ατυχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες απώλειες).

3. «Δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία» (Παγετός, Καταιγίδα, Χαλάζι, Σφοδρές βροχοπτώσεις, Θάλασσα, Υψηλές θερμοκρασίες, Διακυμάνσεις θερμοκρασίας, Χιονοπτώσεις, έντονη ξηρασία (ανομβρία), Ανεμοθύελλα, Άκαιρες Βροχοπτώσεις, Ισχυρός Ξηρός άνεμος, Θερμός ξηρός αέρας, Υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, σκόνη στην ατμόσφαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Β) Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για Επαναδραστηριοποίηση Πληγέντων Αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές για την περίοδο 2014-2020

Στο πλαίσιο μπορούν να συμμετάσχουν κάτοχοι ή διαχειριστές γης που ασχολούνται πλήρως ή μερικώς με τη γεωργία ή/και την κτηνοτροφία και επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν για αποκατάσταση των ζημιών στις περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιά, νοουμένου ότι πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Γ) Σχέδιo Αγρινών

Σχέδιο Κρατικών ενισχύσεων για την πρόληψη ζημιών καθώς και για αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από τα αγρινά. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Όσον αφορά το έντυπο της Αίτησης για την περίφραξη και προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα Αγρινά θα το βρείτε πατώντας εδώ.

Δ) Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (DE MINIMIS)

Οι Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων, δύναται να χορηγηθούν σε περιπτώσεις όπου μια συγκεκριμένη ζημιά δεν μπορεί να καλυφθεί από κάποιο άλλο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου. Τα μεγιστά όρια ενισχύσεων De minimis για κάθε φυσικό/νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου ενιαίας επιχείρησης) είναι 20.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη.

Ε) Δράσεις Ενεργητικής Προστασίας

Υπό διαμόρφωσηΕπικοινωνία με το προσωπικό
Ανακοινώσεις ζημιών
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων