Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες του Κλάδου Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων

Ο Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών των Γεωργικών Προϊόντων είναι ένας από τους νεοσύστατους Κλάδους του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρμογής τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των νομοθεσιών που αφορούν τη φυτοϋγεία, τον έλεγχο παραγωγής και εμπορίας σπόρων και αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, τον έλεγχοτης εφαρμογής εμπορικών προδιαγραφών των γεωργικών προϊόντων, τον έλεγχο της παραγωγής και εμπορίας βιομηχανικής κάνναβης και τους μικροβιακούς ελέγχους τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής.

Στα βασικότερα καθήκοντα του Κλάδου περιλαμβάνονται η ετοιμασία πολυετών προγραμμάτων ελέγχου σύμφωνα με αναλύσεις κινδύνου, εγχειριδίων και άλλων κατευθυντήριων γραμμών για την καλύτερη υποστήριξη του Κλάδου Ελέγχου Νομοθεσιών ώστε να διασφαλίζεται η στόχευση, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ελέγχων που προκύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω νομοθεσιών καθώς και με την παρακολούθηση όλων των εργασιών που αφορούν την ετοιμασία, τροποποίηση, αναθεώρηση εθνικών νομοθεσιών (Νόμων, Κανονισμών, Διαταγμάτων).

Συγκεκριμένα,


  1. Όσον αφορά τη νομοθεσία της Φυτοϋγείας,

Ο Κλάδος ασχολείται με την παρακολούθηση της πιο κάτω νομοθεσίας:

Η υγεία των φυτών είναι πολύ σημαντική για τη φυτική παραγωγή, τα δάση, τα φυσικά οικοσυστήματα, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα στην Ένωση. Η υγεία των φυτών απειλείται από είδη επιβλαβή για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, των οποίων ο κίνδυνος εισόδου στην επικράτεια της Ένωσης έχει αυξηθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών συναλλαγών και της κλιματικής αλλαγής. Η νομοθεσία της Φυτοϋγείας καθορίζει μεταξύ άλλων τις βασικές αρχές και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εντοπισμού κάποιου νέου επιβλαβούς οργανισμού, τον καθορισμό των ελέγχων και των Φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων για τα εισαγόμενα και διακινούμενα φυτά και φυτικά προϊόντα και καθορίζει τις ετήσιες επισκοπήσεις οι οποίες έχουν στόχο την επιβεβαίωση της απουσίας επιβλαβών οργανισμών από το έδαφος της Δημοκρατίας. Επίσης με βάση την νομοθεσία της Φυτοϋγείας διατηρείται μητρώο όλων των παραγωγών, φυτωριούχων, εισαγωγέων και διακινητών οι οποίοι εμπίπτουν στην Νομοθεσία.

Εισαγωγή δεμάτων με φυτά και φυτικά προϊόντα από τρίτες χώρες

Εγχειρίδιο για διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από Τρίτες Χώρες

Εγχειρίδιο για διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

Έγκριση εγκαταστάσεων ως σημείων ελέγχου

Κατάλογος σημείων ελέγχου εισόδου(List of Border Control Posts - BCP Notification Cyprus)

Κατάλογος σημείων ελέγχου(List of Controls Points - CP's from TRACES NT)

Οι περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των Επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2023

Εγχειρίδιο με διαδικασίες που ακολουθούνται μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα Traces NT

Στις 13/07/2021 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκπαίδευση μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα: ‘Φυτοϋγειονομικά Διαβατήρια και Σημεία Ελέγχου’ για επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο Επίσημο Μητρώο Φυτοϋγείας και Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Σε συνέχεια της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1480/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον αφορά τα εμπορεύματα που εισέρχονται από τις περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2022/1166 τίθεται σε ισχύ η Εγκύκλιος Φυτοϋγείας 13/2022 σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που εφαρμόζεται για τον έλεγχο των φυτικών προϊόντων διαμέσου των Σημείων Διέλευσης της Πράσινης Γραμμής.

12Η ΜΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

  2. Όσον αφορά την νομοθεσία των Σπόρων και του Πολλαπλασιαστικού Υλικού,


Ο Κλάδος ασχολείται με την παρακολούθηση των πιο κάτω νομοθεσιών:

Σκοπός της περί Σπόρων Νομοθεσίας είναι ο έλεγχος της παραγωγής με σκοπό την εμπορία σπόρων προς σπορά καθώς επίσης και της εμπορίας των σπόρων συγκεκριμένων ειδών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών και λαχανικών. Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να ανήκουν σε ποικιλία που είναι εγγεγραμμένη στον Εθνικό ή στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι απαλλαγμένοι από αδρανή υλικά και σπόρους άλλων ειδών και να έχουν ικανοποιητική βλαστική ικανότητα. Οι σπόροι διατίθενται στην αγορά σε κλειστές και σφραγισμένες συσκευασίες οι οποίες φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα ή στην περίπτωση των λαχανικών ετικέτα του προμηθευτή. Οι σπόροι παράγονται από αδειοδοτημένες Σποροπαραγωγικές Επιχειρήσεις και διατίθενται στην αγορά μόνο από αδειούχους πωλητές σπόρων.

Σκοπός της νομοθεσίας του πολλαπλασιαστικού Υλικού (οπωροφόρων, καλλωπιστικών, αμπέλου, φυταρίων κηπευτικών και πατατόσπορου) είναι ο έλεγχος της παραγωγής με σκοπό την εμπορία και της εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού που πρέπει να είναι υγιές, χωρίς ποιοτικά ελαττώματα και να έχει ταυτότητα και καθαρότητα ως προς την ποικιλία. Η νομοθεσία προνοεί την εγγραφή των προμηθευτών στο Μητρώο Προμηθευτών και την έκδοση σχετικής άδειας.

Ο Κλάδος έχει επιπλέον την ευθύνη της εγγραφής των ποικιλιών σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού στους Εθνικούς Καταλόγους Ποικιλιών.

Κλιμάκωση Διοικητικών Κυρώσεων βασει του Νόμου 149 (Ι)/2007

Οι περί Προστατευτικών Μέτρων κατά των Επιβλαβών για τα Φυτά Οργανισμών (Καθορισμός Τελών) Κανονισμοί του 2023

  3. Όσον αφορά τις νομοθεσίες για τις εμπορικές προδιαγραφές γεωργικών προϊόντων,

Ο Κλάδος ασχολείται με την παρακολούθηση των πιο κάτω νομοθεσιών:

Οι προνοαναφερόμενοι Νόμοι περιλαμβάνουν πρόνοιες για τον έλεγχο εφαρμογής των προδιαγραφών εμπορίας για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα αυγά, το κρέας πουλερικών, τα αυγά προς επώαση και τους νεοσσούς πουλερικών, όπως και πρόνοιες για τον έλεγχο της ταξινόμησης των σφάγιων βοοειδών, χοίρων και προβάτων στα σφαγεία.

Σκοπός τους είναι η εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της σήμανσης των εν λόγω προϊόντων, έτσι ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς μέσω της ενίσχυσης της ανιχνευσιμότητας, της διαφάνειας και της εξάλειψης των παραπλανητικών πρακτικών.

Σχετικό με τον περί προδιαγραφών των Αυγών νόμο του 2016, Ν. 103(Ι)/2016 είναι το Ενημερωτικό έντυπο για τη διαδικασία έγκρισης / αδειοδότησης εγκαταστάσεων που παράγουν και εμπορεύονται αυγά. Έντυπα αιτήσεων που σχετίζονται με τον περί προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμο, (Ν.103(Ι)/2016) βρίσκονται αναρτημένα εδώ. Αντίστοιχα, πληροφόρηση σχετικά με τον περί Προδιαγραφών Εμπορίας του Κρέατος Πουλερικών Νόμο του 2020, Ν.110(Ι)-2020, μπορεί να εξασφαλιστεί στο Ενημερωτικό έντυπο για τη διαδικασία έγκρισης/ αδειοδότησης εγκαταστάσεων που παράγουν και εμπορεύονται κρέας πουλερικών Ενημερωτικό έντυπο για τη διαδικασία έγκρισης/ αδειοδότησης εγκαταστάσεων που παράγουν και εμπορεύονται κρέας πουλερικών.


Ενημερωτικό έντυπο σχετικά με την Εμπορία φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών (Νομικό Πλαίσιο για τις Εμπορικές Προδιαγραφές)

Σύντομος Οδηγός για τη σήμανση κρέατος πουλερικών και αυγών κατηγορίας Α

Κλιμάκωση Διοικητικών Προστίμων βάσει του Νόμου 129(Ι)/2002

Κλιμάκωση Διοικητικών Προστίμων βάσει του Νόμου 103(Ι)/2016

Κλιμάκωση Διοικητικών Προστίμων βάσει του Νόμου 110(Ι)/2020

Κλιμάκωση Διοικητικών Προστίμων βάσει του Νόμου 109(Ι)/2020


Βάσει του άρθρου 20 του περί Προδιαγραφών Εμπορίας του Κρέατος Πουλερικών Νόμου του 2020, έχει ετοιμαστεί το περί Προδιαγραφών Εμπορίας του Κρέατος Πουλερικών Διάταγμα του 2022. Με το προτεινόμενο Διάταγμα καθορίζονται οι διαδικασίες έγκρισης και παρακολούθησης των φορέων πιστοποίησης. Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται:οι διαδικασίες για υποβολή αίτησης για έγκριση των φορέων πιστοποίησης.


οι διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης της έγκρισης των φορέων πιστοποίησης.


οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των φορέων πιστοποίησης.


Οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται όπως μελετήσουν τα κείμενα και προωθήσουν τις απόψεις/σχόλιά τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο (Αρχείο Word/ Αρχείο Pdf). Θα ακολουθήσει συνάντηση για συνέχιση του δημόσιου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στις 13/10/2022».


  4. Όσον αφορά τη νομοθεσία για τους μικροβιακούς ελέγχους,


Ο Κλάδος ασχολείται με την παρακολούθηση της πιο κάτω νομοθεσίας:
Ο κύριος στόχος των νέων ειδικών κανόνων υγιεινής είναι η διασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας του καταναλωτή όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων. Έχοντας υπόψη ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των τροφίµων από το σηµείο πρωτογενούς παραγωγής τους µέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά ή την εξαγωγή τους, η νέα αυτή εθνική νομοθεσία έρχεται να καλύψει το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Η ασφάλεια των τροφίµων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Η εθνική νοµοθεσία η οποία περιλαμβάνει πρόνοιες για μικροβιακούς ελέγχους τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής θεσπίζει στοιχειώδεις απαιτήσεις υγιεινής και θα πρέπει να διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι για να ελέγχεται η συμμόρφωση των υπευθύνων γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι θα εφαρμόζουν τέτοιες διαδικασίες για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας.

Κλιμάκωση Διοικητικών Προστίμων βάσει του Νόμου 39(Ι)/2017


  5. Όσον αφορά την νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής και της εμπορίας της Βιομηχανικής κάνναβης.

Ο κλάδος έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πιο κάτω νομοθεσίας:
O Νόμος ρυθμίζει την παραγωγή και την εμπορία ολόκληρων φυτών ή μέρη φυτών ακατέργαστα ή κατεργασμένα ή σπόρους του είδους Cannabis sativa που η περιεκτικότητα τους σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) δεν υπερβαίνει το 0,2%.

Στα πλαίσια της νομοθεσίας εκδίδεται άδεια παραγωγού ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης σύμφωνα με καθορισμένους όρους και επιπλέον τηρείται μητρώο εγκαταστάσεων βιομηχανικής κάνναβης.

Ο αδειοδοτημένος παραγωγός βιομηχανικής κάνναβης υποχρεούται να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή:

(α) για την προμήθεια σπόρων προς σπορά βιομηχανικής κάνναβης,

(β) για την πρόθεση παραγωγής βιομηχανικής κάνναβης,

(γ) για την ολοκλήρωση της σποράς,

(δ) για την πρόθεση συγκομιδής καθώς επίσης και για την ολοκλήρωση της συγκομιδής η οποία γίνεται μόνο κατόπιν αδειοδότησης, και

(ε) για την ποσότητα που παράχθηκε.

Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Σχετικά με τον Περί Παραγωγής Και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμο του 2016 (Ν.61(Ι)/2016)

Κλιμάκωση διοικητικών προστίμων που δύναται να επιβληθούν δυνάμει του περί Παραγωγής Και Εμπορίας Της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμου του 2016 [Ν.61(Ι)/2016]


  6. Κανονισμός για Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη - Invasive Alien Species.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού 1143/2014 για τα Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη. Για την εφαρμογή των επίσημων ελέγχων που αναφέρονται στο Άρθρο 15 του εν λόγω Κανονισμού για τα είδη φυτών, Αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Γεωργίας.

Ο κλάδος έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου με το οποίο παραχωρούνται τα δικαιώματα εμπορικής αξιοποίησης των ποικιλιών, που δημιουργήθηκαν από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, και οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, σε κάθε αδειοδοτημένη σποροπαραγωγική επιχείρηση στην Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που εκδηλώνει ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Σχέδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Σχέδιο στη σχετική υποενότητα. Όσον αφορά Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες, Κλίμακες Διοικητικών Προστίμων θα τις βρείτε αναζητώντας τις εδώ


BCP Notification CYPRUS.pdf

05_2021_Ενημερωτικό Έντυπο Κρέας πουλερικών ΤΓ_ΚΥ.pdf

05_2021_Κοινό Ενημερωτικό Έντυπο ΤΓ_ΚΥ ΑΥΓΑ.pdf

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΔ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 13_7_2021 ΤΕΛΙΚΟ.pdf

CP's from TRACES NT.pdf

Εγκύκλιος 13_2022.pdf

TRACES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗ 3.pdf


Επικοινωνία με το προσωπικό
Σχέδιο Παραχώρησης των Δικαιωμάτων των Ποικιλιών του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) για Εμπορική Αξιοποίηση
Εκθέσεις εφαρμογής εθνικού προγράμματος ελέγχου στα θέματα Φυτοϋγείας, με βάση τον Κανονισμό 882/2004/ΕΚ
Εθνικοί Κατάλογοι Ποικιλιών Οπωροφόρων, Αμπέλου και Ποικιλιών Γεωργικών Ειδών και Λαχανικών
Πιστοποιημένος πατατόσπορος
Κώδικας Ορθής Υγιεινής Πρακτικής
Κατάλογος εγκεκριμένων σφαγείων που έχουν άδεια να χρησιμοποιούν τις ενδείξεις που αφορούν τις πτηνοτροφικές μεθόδους εκτροφής που καθορίζονται στο Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2008
Ενημερωτικό υλικό για Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη
Εισαγωγή Δεμάτων με Φυτά και Φυτικά Προϊόντα από Τρίτες Χώρες
Πληροφορίες για εισαγωγές και διακινήσεις Φυτών/Φυτικών Προϊόντων στην Κύπρο
Brexit
Προδιαγραφές Εμπορίας Φυτικού Αναπαραγωγικού Υλικού
Προδιαγραφές Εμπορίας για τα αυγά
Προδιαγραφές Εμπορίας για το κρέας πουλερικών
Προδιαγραφές Εμπορίας Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών