Τμήμα Γεωργίας


Δραστηριότητες Κλάδου Οπωροκηπευτικών

Ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών είναι ο αρμόδιος τεχνικός Κλάδος για θέματα Δενδρωδών Καλλιεργειών, Μικρών Οπωροφόρων, Λαχανικών, Πατάτας, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, Ανθέων και Καλλωπιστικών φυτών, Μανιταριών, Σαλιγκαροτροφίας, Σύστασης/Λειτουργίας Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών και αντιμετώπισης των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων. Οι Λειτουργοί του Κλάδου ασχολούνται με την παροχή τεχνικών συμβουλών και εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς των αρμοδιοτήτων του Κλάδου, ενώ για τη Νομοθεσία των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων συντονίζουν και ασκούν τους προβλεπόμενους ελέγχους. Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις/ενημερωτικές συγκεντρώσεις παραγωγών, επιτόπιες επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις γεωργών, ετοιμάζονται διάφορα ενημερωτικά έντυπα και άρθρα ενώ παράλληλα δίνονται συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.Ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και στήριξη των αντίστοιχων τομέων έχει συμβάλει στην ετοιμασία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, όπως επίσης και στη συγγραφή μέτρων του Στρατηγικού Σχεδίου 2023 – 2027, σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητάς του και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά αγροπεριβαλλοντικά θέματα, τομεακές παρεμβάσεις και σύσταση Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών. Είναι, επιπλέον, υπεύθυνος για την εφαρμογή του Ενωσιακού Θεσμικού Πλαισίου της Κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013) στους τομείς Οπωροκηπευτικών, μπανανών, ελαιολάδου και ανθοκομίας και του ενωσιακού Σχολικού Προγράμματος για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος. Για το σκοπό αυτό έχει συμβάλει στη δημιουργία σχετικής εθνικής εφαρμοστικής Νομοθεσίας. Σχετική εθνική Νομοθεσία είναι o περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2018 (Ν.27(Ι)/2018) και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί, ο Νόμος 225(Ι)/2004, καθώς και τα σχετικά Υπουργικά Διατάγματα για την καλύτερη εφαρμογή της ΚΟΑ των Φρέσκων και Μεταποιημένων Φρούτων και Λαχανικών, Ελιών, Ελαιόλαδου και Μπανανών.

Λειτουργοί του Κλάδου Οπωροκηπευτικών εκπροσωπούν το Τμήμα Γεωργίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα αρμόδια Όργανα και Επιτροπές της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στον καθορισμό πολιτικής στα διάφορα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του Κλάδου. Ο Κλάδος, επίσης, συλλέγει και διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες και εκθέσεις με βάση τις διατάξεις Ενωσιακών Κανονισμών για τα προϊόντα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

Επιπρόσθετα ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών έχει κάτω από την αρμοδιότητα του την εφαρμογή του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου του 2021, ο οποίος εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και είναι εναρμονιστικός της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633. Ο Νόμος αυτός προνοεί μεταξύ άλλων την απαγόρευση συγκεκριμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που παρεκκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εμπορική συμπεριφορά, αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε άλλον.
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Κλάδου Οπωροκηπευτικών είναι η διαχείριση, αλλά και η τεχνική καθοδήγηση των Κυβερνητικών Αγροκτημάτων, Σταθμών και Φυτωρίων του Τμήματος Γεωργίας.Ειδικότερα, στα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου, διατηρούνται πιστοποιημένες μητρικές φυτείες εσπεριδοειδών, αμπέλου, πυρηνόκαρπων, γιγαρτόκαρπων και ελιών, καθώς και άλλων δενδρωδών καλλιεργειών (χαρουπιές, αβοκάντο, ροδιές, συκιές, μεσπιλιές, καρυδιές κ.ά.), με σκοπό την παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, μοσχεύματα, εμβόλια). Ταυτόχρονα, τα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου έχουν υπό την ευθύνη τους την καλλιέργεια, σπορά και συγκομιδή των σιτηρών για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων για τις ανάγκες του Σποροπαραγωγικού Κέντρου του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και των σιτηρών για τις ανάγκες της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας. Επιπλέον, στα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου φιλοξενούνται πιλοτικοί δοκιμαστικοί στα πλαίσια της προσπάθειας για επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται σε διάφορες καλλιέργειες του αγροτικού μας κόσμου.

Ο τομέας των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών παρέχει συμβουλές και εκπαιδεύσεις σε γεωργούς για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά σε θέματα ειδών/ποικιλιών, καλλιεργητικών φροντίδων, παραγωγής φρέσκου και ξηρού προϊόντος, μετασυλλεκτικού χειρισμού (αποξήρανση, παραγωγή αιθέριων ελαίων κ.ά.) και οργάνωσης της εμπορίας μέσω της δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών. Παράλληλα, στα πλαίσια των ευρύτερων στόχων για την προώθηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, το Τμήμα Γεωργίας δημιούργησε, το 1991, το βοτανόκηπο με Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Στόχος είναι η προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών, η παροχή τεχνικών συμβουλών και η εκπαίδευση των γεωργών σε θέματα καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Για το σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί αρκετές δοκιμαστικές/αποδεικτικές καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ενώ από το βοτανόκηπο λαμβάνεται πολλαπλασιαστικό υλικό. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται για την παραγωγή και τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων ειδών, τα οποία διατίθενται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς. Για το έντυπο και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για προμήθεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, πατήστε εδώ. Παρέχονται, επίσης, υπηρεσίες στους γεωργούς για την αποξήρανση, την επεξεργασία των φρέσκων και ξηρών αρωματικών, καθώς και για τις αποστάξεις των αιθέριων ελαίων.

Τέλος, ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών είναι αρμόδιος για την υποστήριξη λειτουργίας της Ομάδας Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Παρθένων Ελαιολάδων του Τμήματος Γεωργίας. Η Ομάδα με τις εργασίες της προβαίνει στην ποιοτική ταξινόμηση παρθένων ελαιολάδων βάσει μεθόδου που θεσπίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας. Τα υπό εξέταση δείγματα δυνατό να προέρχονται από το εμπόριο, από ενδιαφερόμενους παραγωγούς/συσκευαστές ή και από δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους.

Νομοθεσίες σχετικές με τον Κλάδο των Οπωροκηπευτικών θα τις βρείτε αναζητώντας τις εδώ.Ποικιλίες δενδρωδών ειδών για τις οποίες διαθέτει το Τμήμα Γεωργίας πολλαπλασιαστικό υλικό
Κατάλογος των Ομάδων και Οργανώσεων Παράγωγων των οποίων η αναγνώριση από την αρμόδια Αρχή βρίσκεται σε ισχύ
Ιστορικό αναγνώρισης, ανάκλησης ή άρσης της αναγνώρισης Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών από το 2004 και εξής
Αναθεωρημένες τιμές πώλησης και επεξεργασίας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών από 07_2022
Επικοινωνία με το προσωπικό
Ερωτηματολόγιο προς τους προμηθευτές της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΑθΕΠ)
Σχολικό Πρόγραμμα για την παροχή φρούτων, λαχανικών, μπανανών και γάλακτος σε παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Επισκόπηση των υπό κάλυψη λαχανικών καλλιεργειών 2019-2022