Τμήμα Γεωργίας
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται στην Κύπρο μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027, το οποίο έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα εφαρμοστεί σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέσα από τις προκηρύξεις των επιμέρους παρεμβάσεων.


Το συνολικό ποσό του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 ανέρχεται στα €454.855.295 εκ των οποίων τα €373.748.535 αποτελούν ευρωπαϊκή συνεισφορά.

Για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει θέσει στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού τον άνθρωπο και ως εκ τούτου ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Στρατηγικού Σχεδίου είναι ιδιαίτερα εμφανής μέσα από τις επιμέρους παρεμβάσεις του Σχεδίου αλλά και από τη γενικότερη φιλοσοφία του. Το Στρατηγικό Σχέδιο καλείται να δημιουργήσει έναν εύρωστο πρωτογενή τομέα ο οποίος θα είναι έτοιμος: να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των παραγωγών και των καταναλωτών, να θρέψει τις νεότερες γενιές αλλά και να προστατεύσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο αρμονικά και με σεβασμό θα πρέπει να μπορεί να δραστηριοποιηθεί ο άνθρωπος γεωργός.

Συγκεκριμένα, μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εστιάζει στο να στηριχθούν δομές με τη βοήθεια των οποίων ο γεωργός θα έρθει πιο κοντά στον καταναλωτή, ενισχύοντας έτσι την αμεσότητα της σχέσης μέσω της οποίας θα επέλθει ο αλληλοσεβασμός και η κατανόηση των αναγκών και θα καταστούν εφικτές η αναγνώριση και η επιβράβευση των κόπων των γεωργών. Επιπλέον, το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει να δημιουργήσει βάσεις που θα βοηθήσουν τους γεωργούς να σέβονται το περιβάλλον και να παράγουν προϊόντα με τρόπο που θα διασφαλίζει τους φυσικούς πόρους και για τις επόμενες γενεές. Παράλληλα, στοχεύει και στη στήριξη των γεωργών και των κτηνοτρόφων που σέβονται την υγεία του καταναλωτή και χρησιμοποιούν καλλιεργητικές πρακτικές που διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίμων, τηρώντας με αυστηρότητα εκείνες τις πρακτικές που περιορίζουν τον κίνδυνο υπολειμμάτων από χημικά σκευάσματα και τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα.

Επίσης, το νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 έχει ως στόχο να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για να καταστούν οι γεωργοί ανταγωνιστικοί, ώστε να επιβιώσουν στην παγκοσμιοποιημένη αγορά προσφέροντας στον καταναλωτή τρόφιμα σε λογικές τιμές.


Το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Οι προκηρύξεις των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 και όλο το συνοδευτικό υλικό (προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ενημερωτικοί οδηγοί, αιτήσεις) θα λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης (διαδίκτυο, ανακοινώσεις στον Τύπο, ενημερωτικές συγκεντρώσεις).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 στην οικοσελίδα του.

Ανακοίνωση ημερ. 24/10/2023 σχετικά με  Υποβολή 1ης τροποποίησης Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027


Στρατηγικό_Σχέδιο_ΚΑΠ_2023_2027.pdf


Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023 – 2027 Υποβολή Αιτήσεων για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης Στο Πλαίσιο της Παρέμβασης «LEADER»